Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 22. februāraNr.8

Protokols Nr. 4, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos
Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem par Ls 450598, t.sk.:

1.1. ieņēmumus no Izglītības ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 107977 (klasifikācijas kods 18.6.1.6.);

1.2. ieņēmumus no Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 334770 (klasifikācijas kods 18.6.1.6.);

1.3. ieņēmumus no mērķdotācijas kultūras pasākumiem par Ls 7851 (klasifikācijas kods 18.6.2.2.),

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem un veicot izmaiņas pamatbudžetā pedagogu un kultūras darbinieku atalgojuma un sociālā nodokļa segšanai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

2. Precizēt pašvaldības pamatbudžeta atlikumu 2007.gadā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

3. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2007.gadā pamatbudžetā novirzīt Ls 613922 Jūrmalas pilsētas domei, attiecīgi veicot izmaiņas apstiprinātā budžeta 6., 8., 11.pielikumos, t.sk.:

3.1. vētras seku likvidēšanai glābšanas stacijās Ls 56250 (klasifikācijas kods 03.200.5250);

3.2. pludmales kārklu joslas sakopšanai pēc vētras Ls 10620 (klasifikācijas kods 04.220.2244);

3.3. vētras seku likvidēšanai Jūrmalas pilsētas pludmales teritorijā Ls 33052 (05.100.2244);

3.4. rotaļierīču atjaunošana pēc vētras Ls 500 (klasifikācijas kods 08.110.2243);

3.5. solu sēdvirsmu atjaunošana pie piloniem pēc vētras Ls 3600 (klasifikācijas kods 08.110.2243);

3.6. ieeju jumtu remonts pirmsskolas izglītības iestādē „Madara” Ls 6400 (klasifikācijas kods 09.100.5250);

3.7. Sociālā aprūpes centra nakts patversmes jumta remontam pēc vētras Ls 3500 (klasifikācijas kods 10.200.5250);

3.8. pirmpirkuma tiesību izmantošanai un infrastruktūras attīstībai nepieciešamo īpašumu iegādei Ls 500000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.920.5217 Ls 480000;

04.920.2519 Ls 20000.

4. Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

4.1. veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta tāmēs un precizēt attiecīgos pašvaldības apstiprinātā budžeta pielikumus saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3., 4., 5.pielikumiem;

4.2. samazināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Labklājības pārvaldei Slokas slimnīcas virtuves iekārtas iegādei, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 15.pielikumu, par Ls 35000 (klasifikācijas kods 07.620.3246), novirzot tos pamatkapitāla palielināšanai PSIA „Slokas slimnīca” virtuves iekārtas iegādei Ls 35000 (klasifikācijas kods 07.311.5239).

5. Veikt grozījumus 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta apstiprinātā budžeta 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20.pielikumos, nosakot finansējumu un tā izlietojuma kontroli pa aktivitāšu/pasākumu/projektu/pakalpojumu grupām, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.pielikumiem.

6. Pamatojoties uz 2006.gada 7.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.1195 „Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2007.-2010.gadam”, PSIA „Jūrmalas kapi” kapliču kapitālajam remontam paredzētos līdzekļus Ls 7000 apmērā (klasifikācijas kods 06.600.5250) novirzīt Jūrmalas kapsētu labiekārtošanai un renovācijai Ls 7000 (klasifikācijas kods 06.600.5250).

7. Noteikt, ka SIA „Jūrmalas gaisma” pamatkapitāls netiek palielināts par apgaismošanas elektrisko tīklu rekonstrukcijai paredzēto finansējuma daļu.

8. Ņemot vērā noslēgto 2006.gada 27.decembra sadarbības līgumu Nr.1.1-16.8/1157 starp Jūrmalas pilsētas domi un Ķemeru nacionālā parka administrāciju, samazināt 2007.gadā izdevumus pašvaldības pamatbudžetā par Ls 68000, t.sk.:

8.1. EKO taku ierīkošanai Slokas ezera tuvumā par Ls 30000 (klasifikācijas kods 05.400.5239);

8.2. Slokas ezera labiekārtošanai par Ls 38000 (klasifikācijas kods 05.400.2279), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 68000 augstākminētā līguma saistību izpildei (klasifikācijas kods 05.400.2279) un veicot attiecīgas izmaiņas apstiprinātā budžeta 12.pielikumā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6