Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 3. martāNr.9

Protokols Nr. 5, 36.punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem
Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un
Gulbju ielā 91 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.janvāra lēmumu Nr.13
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā,
Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91”

    1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91, projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

    2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

    3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF