Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 22. martāNr.10

Protokols Nr. 6, 9.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos
Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. No domes rezerves fonda 2007.gadā novirzīt Ls 51659, t.sk.:

1.1. Pumpuru vidusskolai Toholampi ģimnāzijas delegācijas uzņemšanai Ls 2537 (klasifikācijas kods 09.210.2231);

1.2. PI „Sprīdītis” komandējumu izdevumu segšanai pieredzes braucienam uz Norvēģiju Ls 520, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.2121 Ls 280;

10.700.2122 Ls 240;

1.3. Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei Maskavas Dienvidrietumu apgabala Izglītības pārvaldes un skolu speciālistu delegācijas uzņemšanai Ls 970 (klasifikācijas kods 09.810.2231);

1.4. Izglītības iestāžu darbinieku komandējuma izdevumu segšanai Ls 29500 saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

1.5. Jūrmalas pilsētas domei līdzfinansējumam Piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta izstrādes uzsākšanai SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” Ls 16669 (klasifikācijas kods 05.100.2279);

1.6. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” īpašuma Jūrmalā, Salaspils ielā 4 lit.1 apsaimniekošanas izdevumu segšanai Ls 1463 (klasifikācijas kods 06.600.2244).

2. Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no mērķdotācijas pašvaldību kapitālajiem izdevumiem par Ls 177000 (klasifikācijas kods 18.7.1.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Ls 177000, veicot attiecīgas izmaiņas apstiprinātā budžeta 6.pielikumā, t.sk.:

2.1. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” jaunas ēkas celtniecībai Ls 162000 (klasifikācijas kods 09.100.5240);

2.2. Majoru pamatskolas daudzfunkcionālā sporta laukuma ledus laukuma ierīkošanai Ls 15000 (klasifikācijas kods 09.210.5240).

3. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no Izglītības ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 21886 (klasifikācijas kods 18.6.1.6.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 21886 pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

4. Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta tāmēs un precizēt attiecīgos pašvaldības apstiprinātā budžeta pielikumus saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2. un 4.pielikumu.

5. Samazināt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem par Valsts Nodarbinātības aģentūras ieskaitījumu Ls 532 apmērā, novirzot Ls 532 PI „Sprīdītis” pasākuma „Par algotu pagaidu darba organizēšanu” īstenošanai (klasifikācijas kods 10.700.1149).

6. Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 2663 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2663 PI „Sprīdītis” pasākuma „Bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.1227 Ls 718;

10.700.1149 Ls 1945.

7. Samazināt 2007.gadā atlikumu uz 2007.gada 1.janvāri maksas pakalpojumos Jūrmalas pilsētas domei par Ls 2969, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2969, novirzot Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 19.janvāra rīkojuma Nr.1.1-14/25 „Par materiālo stimulēšanu” izpildei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.1147 Ls 2392;

01.110.1210 Ls 577.

8. Palielināt 2007.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Zaigas Jansones-Ivanovas Tenisa skolai par Ls 450, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

09.510.2212 Ls +100;

09.510.2261 Ls +430;

09.510.2370 Ls -80.

9. Precizēt speciālā budžeta atlikumus un to izlietojumu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

10. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2006.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.502-r, Nr.512-r, Nr.536-r, Nr.562-r, Nr.589-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 10394 apjomā, t.sk.:

10.1. Jūrmalas pilsētas domei naudas prēmijas piešķiršanai vieglatlētei Jeļenai Prokopčukai un trenerim Aleksandram Prokopčukam Ls 2667 apmērā, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.251.1170 Ls 2149;

08.251.1200 Ls 518;

10.2. Jūrmalas pilsētas domei sākumskolas „Atvase” jumta avārijas remontam Ls 350 apmērā (klasifikācijas kods 04.211.4700);

10.3. Jūrmalas vakara vidusskolai sociālā pedagoga likmes palielinājumam Ls 230, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.211.1110 Ls 168

04.211.1140 Ls 17;

04.211.1200 Ls 45;

10.4. Ķemeru vidusskolai Tukuma ielā 10 ūdensvada avārijas remonta darbu apmaksai Ls 1167 (klasifikācijas kods 04.211.1451);

10.5. Jūrmalas pilsētas domei Ls 2900, t.sk.:

10.5.1. Konsultantu firmas sniegto pakalpojumu apmaksai par Jūrmalas pilsētas attīstības plāna grozījumu izvērtēšanu Ls 500 (klasifikācijas kods 07.320.7000);

10.5.2. Labdarības koncerta „Rotaļlietu simfonija” organizēšanas izdevumu segšanai Ls 900 (klasifikācijas kods 08.251.1482);

10.5.3. Gada izskaņas pasākuma organizēšanai Ls 1500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.251.1471 Ls 900;

08.251.1482 Ls 600;

10.6. Jūrmalas teātrim jauna printera iegādei Ls 80 (klasifikācijas kods 08.270.4110);

10.7. Jūrmalas pilsētas domei pasākumu gada balva sportā, Gada balva kultūrā un „Jūrmalas Gada cilvēks 2006” godināšanas filmēšanu, sižeta sagatavošanu un pārraidīšanu „Ģimenes TV” kanālā un materiālu sagatavošanu domes videoarhīvam digitālā formātā Ls 3000 (klasifikācijas kods 08.300.1412).

11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2007.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/13, Nr.1.1-14/16, Nr.1.1.-14/36, Nr.1.1-14/41, Nr.1.1-14/67 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 5810 apjomā, t.sk.:

11.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 3775, t.sk.:

11.1.1. līdzfinansējumu Piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta izstrādes uzsākšanai SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” Ls 3000 (klasifikācijas kods 05.100.2279);

11.1.2. transporta izdevumiem pasākumam Eiropas ziemas jauniešu komandu čempionātam tenisā Ls 775 (klasifikācijas kods 08.120.2262);

11.2. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 1435, t.sk:

11.2.1. izstādei „Jūrmala 30” Ls 300, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.1150 Ls 50;

08.220.2311 Ls 50;

08.220.2390 Ls 200;

11.2.2. Latvijas Mākslas Akadēmijas Stikla nodaļas studentu veidotās izstādes organizēšana Ls 200, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2279 Ls 150;

08.220.2390 Ls 50;

11.2.3. 1930.gada vēsturisko priekšmetu (45gb.) iegādei Aspāzijas mājas ekspozīcijas pilnveidošanai Ls 935 (klasifikācijas kods 08.220.5234);

11.3. Jūrmalas 1.ģimnāzijai direktores S.Rones un direktora vietnieces D.Umbraško komandējumam uz Groningernu Holandē uz semināru „Daudzpusīgas identitātes izvēle” Ls 400 (klasifikācijas kods 09.210.2121);

11.4. Sākumskolai „Atvase” skolotāja E.Bērziņa komandējumam uz Groningernu Holandē uz semināru „Daudzpusīgas identitātes izvēle” Ls 200 (klasifikācijas kods 09.210.2121).

12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2006.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.519-r, Nr.561-r, Nr.575-r veiktās izmaiņas tāmēs, t.sk.:

12.1. Mākslas skolai maksas pakalpojumu tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.421.1479 Ls -90;
04.421.1472 Ls +90;

12.2. Mežmalas vidusskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.211.1414 Ls -52;
04.211.1420 Ls -137;
04.211.1445 Ls -101;
04.211.1472 Ls -49;
04.211.1482 Ls -56;
04.211.1499 Ls -18;
04.211.1528 Ls -3;
04.211.1512 Ls -1;
04.211.1562 Ls -1;
04.211.1570 Ls +418;

12.3. Kauguru vidusskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.211.1445 Ls -60;
04.211.1570 Ls +60;

12.4. Majoru pamatskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.211.1521 Ls -97;
04.211.1453 Ls +97;

12.5. sākumskolai „Atvase” pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.211.1485 Ls -8;
04.211.1555 Ls -80;
04.211.1414 Ls -1;
04.211.1521 Ls +62;
04.211.1523 Ls +27;

12.6. Bibliotēku apvienībai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.1522 Ls -40;
08.210.1471 Ls -11;
08.210.1511 Ls +10;
08.210.1523 Ls +40;
08.210.1482 Ls +1;

12.7. Jūrmalas teātrim pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.270.1411 Ls -15;
08.270.1414 Ls -32;
08.270.1443 Ls -6;
08.270.1445 Ls -40;
08.270.1590 Ls +93;

12.8. Kauguru kultūras namam pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.251.1472 Ls -35;
08.251.1479 Ls -495;
08.230.1523 Ls -253;
08.251.1590 Ls +35;
08.251.1590 Ls +495;
08.230.1551 Ls +56;
08.230.1590 Ls +197;

12.9. Mākslas skolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.421.1459 Ls -28;
04.421.1529 Ls -80;
04.421.1523 Ls -143;
04.421.1552 Ls +251;

12.10. Jūrmalas pilsētas muzejam pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.1449 Ls -50;
08.220.1521 Ls -57;
08.220.1511 Ls +50;
08.220.1523 Ls +57;

12.11. Bulduru kultūras namam pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1482 Ls -16;
08.230.1459 Ls -16;
08.230.1529 Ls -8;
08.230.1414 Ls -10;
08.251.1482 Ls -67;
08.230.1411 Ls +30;
08.230.1555 Ls +4;
08.230.1523 Ls +83;

12.12. Lielupes vidusskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.211.1455 Ls -51;
04.211.1453 Ls +29;
04.211.1469 Ls +22;

12.13. Jūrmalas peldēšanas skolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.422.1521 Ls -47;
04.422.1552 Ls +2;
04.422.1512 Ls +45;
08.120.1513 Ls -2;
08.120.1528 Ls -40;
08.120.1552 Ls +42;

12.14. Izglītības pārvaldei maksājumos no valsts budžeta, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.213.1449 Ls -45;
04.213.1459 Ls -185;
04.213.1472 Ls -1031;
04.213.1523 Ls -188;
04.213.1451 Ls +397;
04.213.1511 Ls +174;
04.213.1529 Ls +157;
04.213.1561 Ls +541;
04.213.1570 Ls +180;

12.15. Jūrmalas teātrim maksas pakalpojumu tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.251.1472 Ls -300;
08.251.1590 Ls +300;

12.16. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

07.100.1523 Ls -6150;
07.100.1590 Ls +6150;

12.17. Jūrmalas pilsētas domei speciālā budžeta Attīstības fonda tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.270.1482 Ls +561;
08.270.1523 Ls -1750;
08.270.1590 Ls +1189.

Pielikums

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF