Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 19. aprīlīNr.11

Protokols Nr. 8, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21., 46.pantu un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par ES struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 12630, t.sk.:

1.1. ieņēmumus no kārtējo izdevumu transfertiem pašvaldību budžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par ES struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 9472 (klasifikācijas kods 18.8.1.1.);

1.2. ieņēmumus no kārtējo izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu ES struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 3158 (klasifikācijas kods 18.8.1.1.),

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Pētījums „Jūrmalas pilsētas aktuālo sociālo atstumtības riska grupu atbalsta formu iespējas veiksmīgai integrācijai darba tirgū”” īstenošanai saskaņā ar apstiprināto tāmi.

2. Samazināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 12630 projekta „Pētījums „Jūrmalas pilsētas aktuālo sociālo atstumtības riska grupu atbalsta formu iespējas veiksmīgai integrācijai darba tirgū”” īstenošanai saskaņā ar apstiprināto tāmi.

3. Precizēt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta atlikumus uz 2007.gada 1.janvāri saskaņā ar 1.pielikumu.

4. Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta tāmēs un precizēt attiecīgos pašvaldības apstiprinātā budžeta pielikumus saskaņā ar 2., 6.pielikumiem.

5. Samazināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Labklājības pārvaldei iegāžu apmaksai pašvaldības veselības iestādēs par Ls 90000, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 15.pielikumu, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatkapitāla palielināšanai kapitālsabiedrībām ar pašvaldības daļu Ls 90000, t.sk.:

5.1. PSIA „Slokas slimnīca” palīgierīces – pārvietojamā pacēlāja un autoklāva iegādei Ls 11000 (klasifikācijas kods 07.311.5220);

5.2. PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” defibrilatora, EKG kardiogrāfu un elpināšanas iekārtu iegādei Ls 15000 (klasifikācijas kods 07.620.5220);

5.3. SIA „Bulduru slimnīca” līdzfinansējuma nodrošināšanai operāciju zāļu aprīkojuma iegādei Ls 10000 (klasifikācijas kods 07.311.5220);

5.4. PSIA „Kauguru veselības centrs” ultrasonogrāfa, elektrokardiogrāfa un veloergometra iegādei Ls 54000 (klasifikācijas kods 07.210.5220).

6. Palielināt SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālu par Ls 1521268, kas ir Jūrmalas pilsētas domes ieguldījums laika posmā no 2004.gada līdz 2006.gadam projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” I kārtas īstenošanā saskaņā ar 2002.gada 25.aprīlī noslēgto Finansu memorandu „Par Pirmsiestāšanās Strukturālās Politikas Instrumentu palīdzības piešķiršanu pasākumam „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”” un 2004.gada 9.janvārī noslēgto Vienošanos starp Vides ministrijas Nozares atbildīgo amatpersonu, Jūrmalas pilsētas domi un BOP SIA „Jūrmalas ūdens” par ISPA projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu.

7. Samazināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei sabiedrības integrācijas programmas realizācijas turpināšanai par Ls 6502 (klasifikācijas kods 08.300.2275), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 17.pielikumu, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 6502 sabiedrības integrācijas programmas realizācijai saskaņā ar 3.pielikumu.

8. Samazināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei kultūras projektu konkursam par Ls 7260 (klasifikācijas kods 08.620.2275), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 18.pielikumu, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 7260 kultūras projektu konkursā atbalstīto pasākumu īstenošanai saskaņā ar 4.pielikumu,

9. Samazināt 2007.gadā atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri maksas pakalpojumos Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 959, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 959 novirzot Jūrmalas pilsētas muzejam uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2231 Ls 100;

08.220.2235 Ls 148;

08.220.2311 Ls 100;

08.220.2330 Ls 361;

08.220.2353 Ls 250.

10. Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem – ieņēmumus no projektu realizācijas (klasifikācijas kods 21.3.9.5.) Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 4150, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu „Lielās lādes restaurācija”, „Droša uzglabāšana - 3.kārta”, „Muzeju nakts 2007” realizācijai Ls 4150, t.sk.:

08.220.1150 Ls 1500;

08.220.2279 Ls 350;

08.220.2312 Ls 331;

08.220.2352 Ls 50;

08.220.2390 Ls 200;

08.220.5236 Ls 500;

08.220.5239 Ls 1219.

11. Samazināt 2007.gadā no pašvaldības speciālā budžeta privatizācijas fonda asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Slokas slimnīcas kapitālajam remontam par Ls 105000 (klasifikācijas kods 07.311.5250), novirzot PSIA „Slokas slimnīca” Ls 28497 ugunsdrošības nodrošināšanai saskaņā ar Eiropas standarta „Par Ugunsdrošības nodrošināšanu” prasībām un Ls 76503 slimnīcas kapitālajam remontam, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

07.311.2244 Ls 28497;

07.311.5250 Ls 76503.

12. Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5.pielikumu un 6.pielikumu.

13. Samazināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 425000, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu, t.sk:

13.1. Ūdensvada un kanalizācijas izbūvei teritorijās, kuras neietver ūdenssaimniecības projekts par Ls 225000 (klasifikācijas kods 06.300.5240);

13.2. Ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcijai - ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei daudzdzīvokļu namu pagalmos Kauguros II par Ls 200000 (klasifikācijas kods 06.300.5250).

14. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2007.gadā novirzīt Ls 425000 pamatkapitāla palielināšanai SIA „Jūrmalas ūdens”, t.sk.:

14.1. Ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Tiltu un Vasaras ielās Ls 160000 (klasifikācijas kods 06.300.5240);

14.2. Ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcijai - ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei daudzdzīvokļu namu pagalmos Kauguros I un Kauguros II Ls 265000 (klasifikācijas kods 06.300.5250).

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Pielikums Nr.1