Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 3. maijāNr.12

Protokols Nr. 9, 21.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Viršu ielā 15 projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumu Nr.40
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Viršu ielā 15”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viršu ielā 15, projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF