Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 21. jūnijāNr.15

Protokols Nr. 12, 39.punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a,
Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104 projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmumu Nr.506
“Par izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a,
Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104, projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF