Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājušies spēkā

2007.gada 21. jūnijāNr.16

Protokols Nr. 12, 41.punkts

Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu,
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas „Teritorijas plānošanas likuma”
7.panta sestās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu,
„Būvniecības likuma” 7.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumu Nr.394
„Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi)
1997.gada redakcijas grozījumu uzsākšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta lēmumu Nr.201
„Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna)
grozījumu izstrādes uzsākšana”

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF