Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 9. augustāNr.26

Protokols Nr.16, 71.punkts

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un
Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam
Jūrmalā, Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 10.augusta lēmumu Nr.765 “Par detālplānojuma
Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi
grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projektu zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstos „Jūrmalas Ziņas” un „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF