Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2011.gada 21.jūlija 30.saistošajiem noteikumiem

2007.gada 9. augustāNr.28

Protokols Nr.16, 77.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 5.oktobra lēmumu Nr.951 “Par detālplānojuma
projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF