Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 13. septembrīNr.39

Protokols Nr.18, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada
budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības budžeta tāmēs (1.,2.,3.pielikums) un precizēt apstiprinātā budžeta 6.,11.,13.,17.pielikumu.

2. Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos par Ls 6638, t.sk.:

2.1. Jūrmalas teātrim ieņēmumus no biļešu realizācijas (klasifikācijas kods 21.3.9.3) par Ls 2661, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2661 novirzot iestādes uzturēšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.240.1150 Ls 700;

08.240.2224 Ls 40;

08.240.2244 Ls 701;

08.240.2279 Ls 400;

08.240.2390 Ls 820;

2.2. Lielupes vidusskolai ieņēmumus no telpu nomas par Ls 2160 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.) un ieņēmumus no vecāku iemaksām par bērnu ēdināšanu 5.,6. grupās par Ls 1817 (klasifikācijas kods 21.3.5.2.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 3977 iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai un pamatlīdzekļu iegādei, t.sk.:

09.210.2262 Ls 100;

09.210.2355 Ls 200;

09.210.2363 Ls 1817;

09.210.5239 Ls 1390;

09.210.2312 Ls 220;

09.210.2390 Ls 250.

3. Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no Izglītības ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 66 211 (klasifikācijas kods 18.6.1.6.) novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 66 211, t.sk.:

3.1. Izglītības pārvaldei Ls 48 635 profesionālās izglītības pedagogu atalgojuma izmaksām Jūrmalas burāšanas skolā un Jūrmalas sporta skolā, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 35631;

09.510.1149 Ls 3563;

09.510.1210 Ls 9441;

3.2. Jūrmalas peldēšanas skolai profesionālās izglītības pedagogu atalgojuma izmaksām, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 11997;

09.510.1149 Ls 2015;

09.510.1221 Ls 152;

09.510.1210 Ls 3412.

4. Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumos un izdevumos pašvaldības iestādei „Sprīdītis”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.2262 Ls -13;

10.700.2245 Ls 13.

5. Piešķirt 2007.gadā no Domes rezerves fonda P SIA „Slokas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai Ls 20000 (klasifikācijas kods 07.311.5320).

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 13.septembra saistošajos noteikumos Nr.39

(protokols Nr.18, 2.punkts)

IZMAIŅAS 2007.GADĀ KRDĪTRĪKOTĀJU BUDŽETA TĀME

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Budžets

(Budžeta veids)

-

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

Jūrmalas pilsētas dome

03.110.5240

10512

Video novērošanas sistēma (6.pielikums)

03.110.2264

10512

Video novērošanas sistēma (6.pielikums)

-

05.200.5240

5310

Sabiedrisko tualešu būvniecība (6.pielikums)

05.110.2244

5310

Tualešu konteineru noma (11.pielikums)

-

08.230.2275

4984

Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (6.pielikums)

08.220.5250

984

Jūrmalas zvejniecības Brīvdabas muzejam (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi žoga izbūvei

-

-

-

-

08.210.5250

4000

Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts (6.pielikums), Bulduru bibliotēkas ūdensvada avārijas likvidācijai

-

09.100.5240

35

Ķemeru p.i.i. projektēšana un celtniecība Tukuma ielā 9 (6.pielikums)

09.210.5240

35

Ķemeru sākumskolas un sporta zāles projektēšanai

-

09.210.5250

6500

Kauguru vidusskolas piecgadīgo, sešgadīgo bērnu apmācību grupu izveide Lēdurgas ielā 27

09.510.5250

878

Jauno dabas draugu centram (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi telpu renovācijai

-

09.210.5250

6578

Lielupes vidusskolas piecgadīgo, sešgadīgo bērnu apmācību grupu izveide

09.210.5250

9200

Vakara vidusskola (6.pielikums), nepieciešamie līdzekļi logu nomaiņai

-

-

-

-

09.210.5250

3000

Lielupes vidusskola (6.pielikums), nepieciešamie līdzekļi durvju nomaiņai

-

10.700.5250

9940

Pašvaldības iestādes „Sprīdītis” ēkas Rucavas ielā 6 rekonstrukcija (6.pielikums)

01.110.5240

9940

Sabiedriskas ēkas Robežu ielā 19 projektēšana (6.pielikums)

-

08.300.2239

11000

Aktivitāte: sadarbība ar reģionālo TV, sadarbība ar masu medijiem (17.pielikums)

08.300.2235

2000

Aktivitāte: Sabiedrisko attiecību veidošana, semināri (17.pielikums)

-

-

-

-

08.300.2232

5365

Aktivitāte: Iekšējās komunikācijas pilnveidošana-konsultācijas, semināri (17.pielikums)

-

-

-

-

08.300.2279

3635

Aktivitāte: Jūrmalas iedzīvotāju sabiedriskās domas pētījums, citi pakalpojumi (17.pielikums)

-

01.110.2243

252

Iekārtu, inventāra un aparatūras remonta un tehniskās apkalpošanas izdevumu ekonomija

01.110.2250

252

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksai

-

03.100.5239

5000

Naudas maiņas aparāta iegāde nav nepieciešama

01.110.2275

5000

Neparedzētie izdevumi - mēbeļu iegādei

-

06.600.2279

200

Pārējo pakalpojumu ekonomija

06.600.2519

200

Valsta nodevu apmaksai

-

06.200.5110

5000

Aktivitāte: Attīstības plāns un apbūves noteikumi (13.pielikums), līdzekļu ekonomija

06.200.2232

5000

Aktivitāte: Līgumdarbi ar speciālistiem un juristu pakalpojumi (13.pielikums)

-

06.200.2232

374

Aktivitāte: Līgumdarbu apmaksa pašvaldības pasūtījumiem detālo plānu izstrādāšanai (13.pielikums), līdzekļu ekonomija

06.200.2279

374

Aktivitāte: Administratīvo robežu uzmērīšana (13.pielikums)

Labklājības pārvalde

07.410.2242

54

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva nekorekti ieplānota

07.410.2519

54

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva WV Transportier busam

-

07.410.2322

200

Degvielas izdevumu rezerve

07.410.2242

200

Maksas pieaugums transportlīdzekļu turēšanai apsargājamā stāvvietā

Sākumskola „Taurenītis”

09.210.5121

41

Saskaņā ar publiskās piegādes līgumu par datortehnikas iegādi ar SIA „Sonex” datorprogrammu ir ieekonomēti līdzekļi

09.210.5238

111

Saskaņā ar publiskās piegādes līgumu par datortehnikas iegādi ar SIA „Sonex” nepieciešami līdzekļi sistēmbloka un monitora iegādei

-

09.210.2221

720

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumos

09.210.2355

200

Nepieciešami papildus atmiņas bloki DDR ,kopētāju un printeru kartridži

-

09.210.2122

96

Līdzekļu ekonomija ārvalstu komandējumu apmaksai

09.210.2351

450

Nepieciešami līdzekļi grīdas seguma uzklāšanai

-

-

-

-

09.210.2112

96

Nepieciešami līdzekļi skolotāju dienesta braucienam uz Ventspili

Jūrmalas peldēšanas skola

09.510.1148

450

Nekorekti ieplānoti

08.100.1148

450

Naudas balvu izmaksai

PI „Sprīdītis”

10.700.2212

200

Līdzekļu ekonomija vietējām sarunām

10.700.2214

200

Nepieciešams līdzekļu palielinājums mobilajām sarunām

-

10.700.2361

400

Nekorekti ieplānoti mācību materiāli

10.700.2370

400

Nepieciešama mācību materiālu iegāde

-

-

-

-

-

-

-


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 13.septembra saistošajos noteikumos Nr.39

(protokols Nr.18, 2.punkts)

Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmē

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

-

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

Sākumskola „Taurenītis”

09.210.2214

250

Līdzekļu ekonomija mobilo telefonu sarunās

09.210.2212

250

Nepieciešami līdzekļi vietējo sarunu apmaksai, sakarā ar skolas reklāmas ievietošanas izdevumiem uzņēmumu katalogā

-

09.210.2222

318

Līdzekļu ekonomija ūdens patēriņa apmaksā

09.210.2362

318

Nepieciešams nomainīt skolas virtuvē inventāru

-

09.210.2223

600

Līdzekļu ekonomija elektroenerģijas apmaksā

09.210.2361

600

Nepieciešams iegādāties bērnu matračus un gultas veļas komplektus.


3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 13.septembra saistošajos noteikumos Nr.39

(protokols Nr.18, 2.punkts)

Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju valsts budžeta iestāžu maksājumu tāmē

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Valsts budžeta iestāžu maksājumi

(Budžeta veids)

-

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

Mežmalas vidusskola

09.210.2312

1420

Nekorekti ieplānoti līdzekļi

09.210.5239

1420

Nepieciešami līdzekļi pamatlīdzekļu iegādei


Lejupielāde: DOC un PDF