Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 13. septembrīNr.40

Protokols Nr.18, 12.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Žubītes ielā 55
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumu Nr.761
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Žubītes ielā 55”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Žubītes ielā 55, projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF