Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 13. septembrīNr.41

Protokols Nr.18, 14.punkts

Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Kolkas ielu,
Jaunķemeru ceļu, teritorijai pieguļošo meža teritoriju un
Jūrmalas pilsētas un Lapmežciema pagasta administratīvo robežu
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmumu Nr.505
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai
Jūrmalā, starp Kolkas ielu, Jaunķemeru ceļu, teritorijai pieguļošo
meža teritoriju un Jūrmalas pilsētas un Lapmežciema pagasta
administratīvo robežu”

  1. Apstiprināt detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Kolkas ielu, Jaunķemeru ceļu, teritorijai pieguļošo meža teritoriju un Jūrmalas pilsētas un Lapmežciema pagasta administratīvo robežu projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF