Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 4. oktobrīNr.47

Protokols Nr.19, 38.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
72.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra
lēmumu Nr. 1179 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Vienības prospektā 2”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2, projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics