Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 8. novembrīNr.48

Protokols Nr.21, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra
saistošajos noteikumos Nr.31
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1.      Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta tāmēs (šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikums) un precizēt apstiprinātā budžeta 5., 6., 7., 8., 11., 14., 16., 17., 20., 21.pielikumu.

2.      Piešķirt 2007.gadā no domes rezerves fonda Ls 27455, t.sk.:

2.1.        Jūrmalas pilsētas domei līgumdarbu ar juridiskajām un fiziskajām personām apmaksai Ls 8820, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.330.1150                            Ls 1466;

01.330.1210                            Ls 354;

01.330.2232                            Ls 7000;

2.2.        Majoru pamatskolai noteku aku sūkņu stacijas remontam un ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas remontam Ls 7635, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2241              Ls 2594;

09.210.2351              Ls 5041;

2.3.        Kauguru kultūras namam avansa maksājumam tautas tērpu iegādei 2008.gada Dziesmu un deju svētkiem Ls 4000 (klasifikācijas kods 08.230.2361);

2.4.        Jūrmalas mūzikas vidusskolai metodiskā centra aprīkojuma iegādei Ls 2300 (klasifikācijas kods 09.510.5239);

2.5.        Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.545 „Grozījumi LR Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” izglītības iestādēm pedagogu algas pieaugumam Ls 4700, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

3.      Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem par Ls 529714, t.sk.:

3.1.        no mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem par Ls 4468 (klasifikācijas kods 18.6.2.8.);

3.2.        no mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 417830 (klasifikācijas kods 18.6.2.4.);

3.3.        no mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 21176 (klasifikācijas kods 18.6.2.5.);

3.4.        no pārējām mērķdotācijām – pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Ls 61383 (klasifikācijas kods 18.6.2.9.);

3.5.        no Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 24857 (klasifikācijas kods 18.6.1.6.),

ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

4.      Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos par Ls 89465, t.sk.:

4.1.        Jūrmalas Mūzikas vidusskolai no maksas par izglītības pakalpojumiem par Ls 8820 (klasifikācijas kods 21.3.5.1), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 6767 novirzot iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai un pamatlīdzekļu iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119                            Ls 360;

09.510.1147              Ls 600;

09.510.1148              Ls 2100;

09.510.1210              Ls 231;

09.510.2312              Ls 700;

09.510.2390              Ls 150;

09.510.5239              Ls 2280;

09.510.1150              Ls 180;

09.510.2322              Ls 166;

Atlikumam gada beigās         Ls 2053;

4.2.        PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” par Ls 18500, t.sk.:

4.2.1.     no ieņēmumiem par telpu nomu un īri par Ls 9215 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.);

4.2.2.     no maksas par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs par Ls 1660 (klasifikācijas kods 21.3.9.1.);

4.2.3.     no citiem ieņēmumiem par Ls 7625 (klasifikācijas kods 21.3.9.9.),

4.2.4.     no ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt Ls 18500 iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai un pamatlīdzekļu iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2222                            Ls 1000;

10.200.1141                            Ls -548;

10.200.2223                            Ls 2400;

10.200.1223                            Ls -500;

10.200.2242                            Ls 800;

10.200.2121                            Ls -350;

10.200.1150                            Ls 1800;

10.200.2122                            Ls -250;

10.200.1148                            Ls 4375;

10.200.2241                            Ls -772;

10.200.2330                            Ls 300;

10.200.2279                            Ls -1000;

10.200.2341                            Ls 600;

10.200.2354                            Ls -400;

10.200.2351                            Ls 800;

10.200.2355                            Ls -100;

10.200.2365                            Ls -200;

10.200.2352                            Ls 800;

10.200.5239                            Ls 4845;

10.200.2363                            Ls 2000;

10.200.2366                            Ls 500;

10.200.2389                            Ls 1000;

10.200.2512              Ls 1400;

4.3.        Majoru pamatskolai no ieņēmumiem par telpu īri un nomu par Ls 1800 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1800 iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2212                            Ls 150;

09.210.2224                            Ls 70;

09.210.2231                            Ls 250;

09.210.2235                            Ls 300;

09.210.2312                            Ls 180;

09.210.2352                            Ls 500;

09.210.2355                            Ls 100;

09.210.2390              Ls 250;

4.4.        Izglītības pārvaldei par Ls 12456, t.sk.:

4.4.1.     no maksas par izglītības pakalpojumiem par Ls 10030 (klasifikācijas kods 21.3.5.1);

4.4.2.     no ieņēmumiem par telpu nomu un īri par Ls 1926 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.);

4.4.3.     no ieņēmumiem par kustamā īpašuma iznomāšanu par Ls 500 (klasifikācijas kods 21.3.8.3.);

4.4.4.      ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt iestāžu uzturēšanas izdevumiem un transportlīdzekļa iegādei Ls 12456, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1150                            Ls 3356;

09.510.1210                            Ls 808;

09.510.2261                            Ls 100;

09.510.2370                            Ls 500;

09.510.2313                            Ls 400;

09.510.2512                            Ls 1530;

09.510.2519                            Ls 262;

09.510.5231                            Ls 3074;

09.510.2512                            Ls 118;

09.510.2262                            Ls 653;

09.210.2223                            Ls 600;

09.210.2322                            Ls 170;

09.210.2352                            Ls 450;

09.210.2354              Ls 435.

4.5.        Jūrmalas pilsētas muzejam ieņēmumus no projektu realizācijas par Ls 9595 (klasifikācijas kods 21.3.9.5.) ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 9595, novirzot projektu „Pirts ēkas un zvejnieka dzīvojamās mājas jumtu rekonstrukcija”, „Jūrmalas brīvdabas muzeja vēsturisko materiālu tulkošanas izmaksas”, „Gļeba Panteļejeva skulptūras „Rudzupuķes” pirkšana” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2231                            Ls -1032;

08.220.2232                            Ls 195;

08.220.2239                            Ls 200;

08.220.2263                            Ls -200;

08.220.2264                            Ls 200;

08.220.2351                            Ls 60;

08.220.2352                            Ls -60;

08.220.2355                            Ls 200;

08.220.2390                            Ls 500;

08.220.2513                            Ls 32;

08.220.5236              Ls 5800;

08.220.5238              Ls 100;

08.220.5250              Ls 3600.

4.6.        Jūrmalas pilsētas domei par Ls 38294, t.sk.:

4.6.1.     palielināt no ieņēmumiem par telpu nomu un īri par Ls 1212 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.);

4.6.2.     palielināt no citiem ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem par Ls 37783 (klasifikācijas kods 21.3.9.9.);

4.6.3.     samazināt ieņēmumus no pārējo dokumentu izsniegšanas un pārējiem kancelejas pakalpojumiem par Ls 701 (klasifikācijas kods 21.3.7.9.);

4.6.4.     ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 38294 novirzīt iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai un pamatlīdzekļu iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2512                            Ls 7500;

01.110.2223                            Ls 2000;

01.110.2242                            Ls 700;

01.110.2221                            Ls 5000;

01.110.2329                            Ls 200;

01.110.2353                            Ls 500;

01.110.2390                            Ls 3000;

01.110.2311                            Ls 3000;

01.110.2232                            Ls 2000;

01.110.2243                            Ls 300;

01.110.2312                            Ls 1500;

01.110.1210                            Ls 989;

01.110.1147                            Ls 4105;

01.110.5239              Ls 7500.

5.      Samazināt plānoto atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri maksas pakalpojumos Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei par Ls 2141, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2141, novirzot uzturēšanas izdevumu segšanai un mēbeļu iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2239                            Ls 54;

09.510.5239                            Ls 302;

09.510.2212                            Ls 100;

09.510.2213                            Ls 70;

09.510.2361                            Ls 1500;

09.100.2370              Ls 115.

6.      Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transfertiem pašvaldībām par Ls 3798 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 3798, t.sk.:

6.1.        Izglītības pārvaldei „Tiesneša konkursa” apbalvošanai ar naudas balvām par Ls 150 (klasifikācijas kods 09.510.1148);

6.2.        PA „Sociālās aprūpes centrs” pasākuma „Bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība” īstenošanai Ls 2606, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.1149                            Ls 2100;

10.200.1210              Ls 506;

6.3.        PI „Sprīdītis” pasākuma „Bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība” īstenošanai Ls 1042, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.1119                            Ls 585;

10.700.5239              Ls 457.

7.      Veikt grozījumus 2007.gadā pašvaldības pamatbudžetā:

7.1.        samazināt asignējumus par Ls 103430, t.sk.:

7.1.1.     Jūrmalas pilsētas domei Jūrmalas Ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai par Ls 100000 (klasifikācijas kods 06.300.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

7.1.2.     Jūrmalas Alternatīvajai skolai 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas izdevumu segšanai par Ls 3000 (klasifikācijas kods 09.600.2363);

7.1.3.     Izglītības pārvaldei sociālās ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 430 (klasifikācijas kods 10.400.2363)

7.2.        no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem novirzīt Ls 103430, t.sk.:

7.2.1.     SIA „Jūrmalas ūdens” Ls 100000 (klasifikācijas kods 06.300.5240) pamatkapitāla palielināšanai Ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtas īstenošanai;

7.2.2.     Pumpuru vidusskolai skolēnu sociālās ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 3430 (klasifikācijas kods 10.400.2363).

8.      Palielināt 2007.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 184, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Latvijas zīmējumu izstādes „Pirkstu kāzas” reklāmas banera iegādei (klasifikācijas kods 08.220.2390).

9.      Samazināt 2007.gadā pašvaldības speciālā budžeta zvejas tiesību nomas asignējumus Jūrmalas pašvaldībai PVN nomaksai par Ls 50 (klasifikācijas kods 01.330.2512), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei atskaitījumu veikšanai Zivju fondam (klasifikācijas kods 04.220.2279).

10. Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs (šo saistošo noteikumu 5., 7.pielikums), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3., 6. un 9.pielikumu.

11. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem speciālā budžeta privatizācijas fondā 2007.gadā :

11.1.   novirzīt atskaitījumu veikšanai Ekonomikas ministrijai no ieņēmumiem par pašvaldības īpašumu privatizāciju Ls 97190 (klasifikācijas kods 01.330.2279), veicot attiecīgas izmaiņas apstiprinātā budžeta 5.pielikumā;

11.2.   segt Ls 67421 apjomā ieplānoto, bet neiekasēto naudas līdzekļu atlikumu uz 2007.gada 1.janvāri.

12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2007.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/372, Nr.1.1-14/401, Nr.1.1-14/409, Nr.1.1-14/434, Nr.1.1-14/444; Nr.1.1-14/453; Nr.1.1-14/476 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 35841 apjomā, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

12.1. Jūrmalas teātrim Ls 1603, t.sk.:

08.240.5239                            Ls 1400;

08.240.2121                            Ls 198;

08.240.2122              Ls 5;

12.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 11007, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2279                            Ls 3000;

01.110.1221                            Ls 200;

01.110.1210                            Ls 40;

08.620.2231                            Ls 1000

01.110.2122                            Ls 1755;

08.620.2390                            Ls 678;

08.300.2279                            Ls 3000;

08.120.1148              Ls 1334;

12.3. Majoru kultūras namam Ls 793, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1148                            Ls 660;

08.230.1210              Ls 133;

12.4. Jūrmalas pašvaldības policijai Ls 9231, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.1142                            Ls 2403;

03.110.1210                            Ls 579;

03.110.1148                            Ls 2414;

03.110.1210                            Ls 282;

03.110.1149                            Ls 453;

03.110.1210                            Ls 109;

03.110.1149              Ls 2410;

03.110.1210              Ls 581;

12.5. Jūrmalas mūzikas vidusskolai Ls 2000 (klasifikācijas kods 09.510.2122);

12.6. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai Ls 2995, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.312.1148                            Ls 2500;

03.312.1210              Ls 495;

12.7. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai Ls 1477, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2312                            Ls 57;

09.210.5239              Ls 1420;

12.8. SIA „Dzintaru koncertzāle” Ls 1810 (klasifikācijas kods 08.240.2244);

12.9. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai Ls 1588 (klasifikācijas kods 09.210.2312);

12.10.  Pumpuru vidusskolai Ls 1203 (klasifikācijas kods 09.210.2312);

12.11.  Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei Ls 497, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1150                            Ls 400;

09.510.1210                            Ls 97;

12.12.  Jūrmalas 1.ģimnāzijai Ls 437, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121              Ls 363;

09.210.2122              Ls 74;

12.13.  Vaivaru pamatskolai Ls 540 (klasifikācijas kods 09.210.5239);

12.14.  Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai Ls 660, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.312.2121              Ls 70;

03.312.2122              Ls 590.

13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2007.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/393, Nr.1.1-14/410, Nr.1.1-14/433, Nr.1.1-14/445 Nr.1.1-14/452, Nr.1.1-14/456 veiktās izmaiņas tāmēs, t.sk.:

13.1.   Pamatbudžeta tāmēs:

13.1.1.      Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2121              Ls -2135;

08.620.2122              Ls +2135;

01.110.2275              Ls -1977;

01.110.2232              Ls +1121;

01.110.2390              Ls +856;

01.110.2275              Ls -5000;

01.110.2121              Ls +5000;

09.210.5250              Ls -1420;

09.210.5250              Ls +958;

09.210.5250              Ls +462;

01.110.2275              Ls -2979;

01.110.2390              Ls +2979;

05.100.2244              Ls -2230;

05.100.2244              Ls +2230;

05.100.2244              Ls -1000;

05.100.2224              Ls +1000;

06.600.2244              Ls -3773;

06.600.2244              Ls +1273;

06.600.2244              Ls +2500;

06.600.2390              Ls -2794;

06.600.2390              Ls +2794;

08.120.2275              Ls -20000;

08.120.2279              Ls +20000;

01.110.2275              Ls -6650;

01.110.2322              Ls -5400;

01.110.2121              Ls +2000;

01.110.2122              Ls +10050;

08.120.2279              Ls -600;

08.120.2390              Ls +600;

 

13.1.2.      Majoru kultūras namam, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.2122              Ls -627;

08.230.2224              Ls +250;

08.230.2352              Ls +377;

13.1.3.      Jūrmalas mākslas skolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2122              Ls -198;

09.510.2121              Ls +198;

13.1.4.      Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.312.5238              Ls -18;

03.312.5121              Ls +18;

13.1.5.      Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2275              Ls -70;

09.210.2234              Ls -136;

09.210.2269              Ls +206;

09.210.5238              Ls -59;

09.210.5121              Ls +59;

13.1.6.      Jūrmalas Alternatīvajai skolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119              Ls -50;

09.210.1221              Ls +50;

13.1.7.      Bulduru kultūras namam, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1210              Ls -150;

08.230.1221              Ls +150;

08.620.2262              Ls -12;

08.230.2269              Ls +12;

13.1.8.      Jūrmalas bibliotēku apvienībai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2213              Ls -400;

08.210.2222              Ls -500;

08.210.2224              Ls -100;

08.210.2234              Ls -90;

08.210.2244              Ls +837;

08.210.2355              Ls +147;

08.210.2352              Ls +100;

08.210.2239              Ls +6;

13.1.9.      Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.5219              Ls -850;

09.510.5239              Ls +850;

09.810.2112              Ls -421;

09.810.2121              Ls +140;

09.810.2122              Ls +281;

13.2.   Maksas pakalpojumu tāmēs:

13.2.1.      Jūrmalas bibliotēku apvienībai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2214              Ls -300;

08.210.2243              Ls +170;

08.210.2250              Ls +130;

13.3.   Privatizācijas fonda tāmēs:

13.3.1.      Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.5250              Ls -626;

03.110.5239              Ls +626;

08.110.5239              Ls -324;

08.110.5240              Ls +324 Ls.

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs

 

R.Munkevics

 


Pielikumi:

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7


Lejupielāde: DOC un PDF