Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 17.oktobra 70.saistošajiem noteikumiem

2007.gada 8. novembrīNr.50

Protokols Nr.21, 7.punkts

Par pašvaldības pabalstu izmaksu vecākiem (aizbildņiem),
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Jūrmalas pilsētas
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta 3.daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts un izmaksāts pašvaldības pabalsts (turpmāk – pabalsts) vecākiem (aizbildņiem) (turpmāk – vecāki), ja pirmsskolas vecuma bērns netiek nodrošināts ar vietu Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Pirmsskolas iestāde), kā arī kārtību, kādā tiek atteikta pabalsta piešķiršana vai pārtraukta tā izmaksa.

2. Ja bērnam netiek nodrošināta vecāku iesniegumā norādītā vieta vēlamajā Pirmsskolas iestādē līdz iesniegumā minētā gada 1.septembrim, Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde (turpmāk – Izglītības pārvalde) piedāvā bērna vecākiem vietu citā Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē, kurā ir iespējama bērna uzņemšana. Vecāku atteikuma gadījumā pabalsta izmaksa tiek pārtraukta.

3. Vecumu, no kāda bērni tiek uzņemti Pirmsskolas iestādē, nosaka attiecīgās izglītības iestādes nolikums.

4. Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no vecākiem, ja:

4.1. bērna un viena no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu pirms pabalsta saņemšanas;

4.2. bērns, kas sasniedzis divu līdz četru gadu (ieskaitot) vecumu, vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas reģistrēts rindā par uzņemšanu Pirmsskolas iestādē, un netiek nodrošināts ar vietu Pirmsskolas iestādē līdz attiecīgajā iesniegumā norādītā gada 1.septembrim.

5. Pabalsta apmērs ir Ls 100 mēnesī par katru bērnu.

II. Pabalsta piešķiršanas kārtība

6. Pabalsta saņemšanai vecāki iesniedz Izglītības pārvaldes komisijai (Izglītības pārvaldē) adresētu iesniegumu. Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus):

6.1. vecāku pases kopijas;

6.2. bērna dzimšanas apliecības kopija;

6.3. aizbildnim – Bāriņtiesas lēmuma kopija, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

7. Iesniegtos dokumentus par pabalsta piešķiršanu izskata un lēmumu pieņem Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja apstiprināta komisija (turpmāk – Komisija), kura izveidota, ievērojot Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes priekšlikumus un kuras sastāvā tiek iekļauti Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, Finanšu pārvaldes un Juridiskās pārvaldes vadītāju norīkoti darbinieki.

8. Iesniegumus par pabalsta piešķiršanu reģistrē īpaši šim nolūkam izveidotā iesniegumu reģistrācijas žurnālā. Pēdējā iesniegtā dokumenta iesniegšanas datumu uzskata par iesnieguma reģistrēšanas datumu, ja pievienojamie dokumenti tiek iesniegti papildus.

9. Iesniegumu izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem 30 kalendāro dienu laikā sākot no iesnieguma reģistrācijas datuma.

11. Pabalstu aprēķina no iesnieguma reģistrēšanas datuma. Pabalstu par nepilnu mēnesi piešķir proporcionāli attiecināmo dienu skaitam.

12. Pabalstu izmaksā Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde vienu reizi mēnesī, pārskaitot uz bērna vecāku norādīto kontu bankā par iepriekšējo mēnesi līdz  nākošā mēneša 5.datumam.

III. Pabalsta piešķiršanas atteikuma vai izmaksas pārtraukšanas kārtība

13. Lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalsta izmaksas pārtraukšanu un nepamatoti izmaksātās summas atmaksāšanu, pieņem Komisija.

14. Pabalsta piešķiršanu atsaka šādos gadījumos:

14.1. ja faktiskie apstākļi attiecībā uz pabalsta pieprasītāju neatbilst šo saistošo noteikumu 4.punktā noteiktajām prasībām;

14.2. vecāki ir snieguši Komisijai nepatiesas ziņas;

14.3. ja nav iesniegti visi šo saistošo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti;

14.4. ja viens no vecākiem ir atteicies no piedāvātās vietas Pirmsskolas iestādē.

15. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu, vecāki ir tiesīgi atkārtoti iesniegt iesniegumu par pabalsta piešķiršanu pēc visu lēmumā norādīto trūkumu novēršanas. Šajā gadījumā pabalsts tiek piešķirts no atkārtoti iesniegtā iesnieguma reģistrēšanas datuma.

16. Pabalsta izmaksu pārtrauc:

16.1. sākot ar dienu, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu Pirmsskolas iestādē (10 dienas pēc vēstules izsūtīšanas).

16.2. ja tiek konstatēts, ka vecāki snieguši nepatiesas ziņas, ar mērķi saņemt pabalstu;

16.3. ja tiek konstatēts aizbildniecības izbeigšanās fakts;

16.4. ja vecākiem ar Bāriņtiesas lēmumu ir atņemtas aprūpes tiesības vai ar tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādības tiesības;

16.5. ja vecāki atsakās no piedāvātās vietas Pirmsskolas iestādē 10 dienu laikā no paziņojuma izsūtīšanas.

17. Nepamatoti saņemtu pabalstu vecākiem ir pienākums atmaksāt pašvaldības budžetā. Ja nepamatoti saņemtais pabalsts labprātīgi netiek atmaksāts, pašvaldībai pastāv prasījuma tiesības tiesā par zaudējumu piedziņu civilprocesuālajās tiesību normās noteiktajā kārtībā.

Noslēguma jautājumi

18. Komisijas lēmumu sagatavo rakstveidā administratīvā akta formā un paziņo pabalsta pieprasītājam. Pabalsta atteikuma gadījumā lēmums nosūtāms kā ierakstīts pasta sūtījums.

19.    Komisijas izdotu lēmumu tā adresāts var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, bet Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

20. Saistošie noteikumi spēkā stājās 2008.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada

8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.50

(protokols Nr.21,  7.punkts)

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes komisijai

_________________________________________

(iesniedzēja vārds, uzvārds )

 -

(personas kods)                       

_____________________________________________________________________LV-_____

(deklarētās dzīves vietas adrese)

_____________________________________________________________________LV-_____

(faktiskā adrese)

________________,__________________

(kontakttālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pabalstu sakarā ar to, ka manam bērnam _________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

nav nodrošināta vieta izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Jūrmalas administratīvajā teritorijā.

Pielikumā pievienoju:

  1. Pases kopiju;
  2. bērna dzimšanas apliecības kopiju.

Citi ________________________________________________

Lūdzu pabalstu ieskaitīt manā bankas kontā:

Banka ______________________________________________

Konta numurs

Apliecinu, ka bērns nav nodrošināts ar vietu izglītības iestādē, t. sk. privātajā, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu  Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Apliecinu, ka visa iesniegumā un tā pielikumos minētā informācija, ir pareiza un pilnīga.

Es apņemos rakstiski paziņot Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes komisijai par bērna vai vecāka (aizbildņa), kura deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, deklarētās dzīvesvietas adreses, personas koda, vārda, uzvārda, pases maiņu, iesniedzot bērna dzimšanas apliecības, bērna vai vecāka (aizbildņa) pases, deklarētās dzīvesvietas izziņas kopiju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šīs izmaiņas ir tikušās izdarītas, kā arī nekavējoties informēt, ja bērns tiek nodrošināts ar vietu izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Piekrītu, ka Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.

Esmu informēts, ka Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde bezstrīda kārtībā piedzīs iesniegumā norādītajai personai izmaksāto pabalstu summu, ja šajā iesniegumā un tā pielikumos sniegtas nepatiesas ziņas.

200 _.gada___.____________________                 _____________________

                                                                                      (paraksts)

Aizpilda

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes komisija......................................

Informācija no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes:

Bērna dzīves vieta 

                          Ir deklarēta Jūrmalas pilsētā

                          Nav deklarēta Jūrmalas pilsētā

Mātes, tēva dzīvesvieta ( vajadzīgo pasvītrot )

                           Ir deklarēta Jūrmalas pilsētā

                           Nav deklarēta Jūrmalas pilsētā

Aizbildņa vai to pilnvarotās personas dzīvesvieta (vajadzīgo pasvītrot)

                           Ir deklarēta Jūrmalas pilsētā

                           Nav deklarēta Jūrmalas pilsētā

Informācija no LIIS datu bāzes:

Bērns reģistrēts rindā ___________________________________

                                               (izglītības iestāde)

____________________(datums) nepieciešama vieta ________________gadā

                Atbilst pabalsta piešķiršanas prasībām

                Neatbilst pabalsta piešķiršanas prasībām

                                                                                          paraksts


Lejupielāde: DOC un PDF