Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 12. novembrīNr.56

Protokols Nr.21, 73.punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bišu ielā 18
un Bišu ielā 18A projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumu Nr.81
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Jūrmalā, Bišu ielā 18 un Bišu ielā 18A”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bišu ielā 18 un Bišu ielā 18A projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF