Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 12. novembrīNr.58

Protokols Nr.21, 77.punkts

Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Dzintaru prospektu,
Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmumu Nr.504
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai
Jūrmalā, starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu,
Piebalgas ielu un Piestātnes ielu”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF