Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 6. decembrīNr.67

Protokols Nr.23, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21., 46.pantu un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1.      No Domes rezerves fonda 2007.gadā piešķirt asignējumus Jūrmalas pilsētas domei pilsētas Jaungada svētku rīkošanai Ls 13300, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2231              Ls 13027;

08.620.2390              Ls 273.

2.      Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta tāmēs (1., 2., 3.pielikums) un precizēt apstiprinātā budžeta 6., 9., 10., 16., 18.pielikumu.

3.      Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos par Ls 37455, t.sk.:

3.1.        Sākumskolai „Taurenītis” no ieņēmumiem no telpu īres un nomas par Ls 2006 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2006 iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai un TV un DVD kompleksa iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.5239              Ls 1150;

09.210.5238              Ls 75;

09.210.2352                            Ls 350;

09.210.2355                            Ls 125;

09.210.2512              Ls 306;

3.2.        Izglītības pārvaldei par Ls 28 101, t.sk.:

3.2.1.     ieņēmumus no maksas par izglītības pakalpojumiem par Ls 3068 (klasifikācijas kods 21.3.5.1);

3.2.2.     ieņēmumus no vecāku maksām par Ls 25033 (klasifikācijas kods 21.3.5.2);

3.2.3.     ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt iestāžu uzturēšanas izdevumiem Ls 28 101, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1150                            Ls 934;

09.510.1210                            Ls 225;

09.510.2261                            Ls 200;

09.510.2512                            Ls 468;

09.510.2519                            Ls 24;

09.510.5231                            Ls 1217;

09.100.2363              Ls 25033;

3.3.        Jūrmalas pilsētas muzejam ieņēmumus no projektu realizācijas par Ls 4000 (klasifikācijas kods 21.3.9.5.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 4000 novirzot projektu „Droša glabāšana”, „Roberta Mužas gleznas „Melnā laiva” pirkšana”, „Starptautiskais simpozijs Zinātniskā niršana – nacionālā un Eiropas perspektīva Vācijā” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.5236              Ls 1800;

08.220.5239              Ls 2000;

08.220.2122              Ls 110;

08.220.2121              Ls 90;

3.4.        Jūrmalas Mākslas skolai ieņēmumus no projektu realizācijas par Ls 1018 (klasifikācijas kods 21.3.9.5.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1018 (klasifikācijas kods 09.510.5238) novirzot projekta „Mākslas valodas pamatu mācību procesa pilnveidošana un modernizēšana” īstenošanai;

3.5.        Majoru kultūras namam ieņēmumus no biļešu realizācijas par Ls 800 (klasifikācijas kods 21.3.9.3.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 800 (klasifikācijas kods 08.230.2269) novirzot kinofilmu nomas izdevumu segšanai;

3.6.        Pumpuru vidusskolai ieņēmumus par telpu īri un nomu par Ls 1530 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 1530, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2312                            Ls 536;

09.210.2355                            Ls 55;

09.210.2361              Ls 939.

4.      Palielināt ieņēmumu no ES finansēto palīdzības programmu īstenošanas par Ls 2319 (klasifikācijas kods 21.1.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas 1.ģimnāzijai projekta „Pāreja uz modernajiem laikiem. Eiropa starp politiskajām cīņām un kultūras maiņām” īstenošanai COMENIUS mūžizglītības programmas ietvaros, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121                            Ls 573;

09.210.2122                            Ls 1662;

09.210.2390              Ls 84.

5.      Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības pamatbudžetā:

5.1.        Samazināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Integrācijas projektu īstenošanai par Ls 700 (klasifikācijas kods 08.300.2279), veicot attiecīgas izmaiņas apstiprinātā budžeta 17.pielikumā.

5.2.        No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem novirzīt Ls 700 Kauguru kultūras namam sabiedrības integrācijas projekta „Neesi stereotips” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150                            Ls 443;

08.620.1210                            Ls 107;

08.620.2390              Ls 150.

6.      Palielināt 2007.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 2300, t.sk.:

6.1.        Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai par Ls 2000, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot skolas sporta komandai braucienu organizēšanai, sporta tērpu iegādei un sporta sacensību rīkošanai (klasifikācijas kods 09.210.2279);

6.2.        Jūrmalas mākslas skolai par Ls 300, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Ziemassvētku pasākumu organizēšanai (klasifikācijas kods 09.510.2390).

7.      Palielināt 2007.gadā speciālā budžeta privatizācijas fonda ieņēmumus par Ls 64839, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai atskaitījumu veikšanai Ekonomikas Ministrijai no ieņēmumiem par pašvaldības īpašumu privatizāciju, veicot attiecīgas izmaiņas apstiprinātā budžeta 5.pielikumā (klasifikācijas kods 01.330.2279).

8.      Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 4.pielikumu, precizējot apstiprinātā budžeta 3. un 6.pielikumu.

9.      Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2007.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/476, Nr.1.1-14/498, Nr.1.1-14/505, Nr.1.1-14/520, Nr.1.1-14/526 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 10366 apjomā, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

9.1.     Jūrmalas 1.ģimnāzijai Ls 437 braucienam uz Maskavas dienvidrietumu apgabalu, t.sk.:

09.210.2121                            Ls 363;

09.210.2122                            Ls   74.

9.2.        Vaivaru pamatskolai Ls 540 (klasifikācijas kods 09.210.52390) ūdenssildītāju iegādei.

9.3.        Jūrmalas pilsētas domei Ls 1334 (klasifikācijas kods 08.120.1148) treneru apbalvošanai par Latvijas jaunatnes olimpiādes audzēkņu (godalgoto vietu ieguvēju) sasniegumiem.

9.4.        Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai Ls 3020, t.sk.:

9.4.1. komandējumam uz Sicīliju Ls 660, t.sk.

03.312.2121                            Ls  70;

03.312.2122                            Ls 590.

9.4.2. divu datoru, monitoru, printeru un programmatūru iegādei Ls 2360, t.sk.

03.312.5121              Ls  600;

03.312.5238              Ls 1760.

9.5. PSIA „Jūrmalas kapi” Ls 1074  2007.gada 12.oktobra vētras radīto postījumu likvidēšanai Jūrmalas kapsētās, t.sk.:

06.600.1147              Ls 700;

06.600.1210              Ls 169;

06.600.2322              Ls 158;

06.600.2312              Ls  47.

9.6. Majoru pamatskolai Ls 712 naudas balvas izmaksai direktorei I.Bērziņai sakarā ar 60 gadu jubileju, t.sk.:

09.210.1148              Ls 574;

09.210.1210              Ls 138.

9.7. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei Paulas Šūmanes mācību izdevumu daļējai segšanai Ls 1435 (klasifikācijas kods 09.400.6291), t.sk. mācību maksai Ls 280, maksai par apdrošināšanu Ls 130 un 50% no īres izdevumiem Ls 1025.

9.8. Jūrmalas mākslas skolai projekta „Bērnu egle Horna dārzā” realizācijai Ls 1450, t.sk.:

09.510.2370              Ls 1200;

09.510.2390              Ls   250.

9.9.   Jūrmalas bibliotēku apvienībai Ls 364 (klasifikācijas kods 08.210.4222) līzinga procentu maksājumu segšanai par automašīnu.

10. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 1 8.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2007.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/499, Nr.1.1-14/502, Nr.1.1-14/510 veiktās izmaiņas tāmēs, t.sk.:

10.1. pamatbudžeta tāmēs, t.sk.

10.1.1. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.400.2363              Ls -600;

10.810.2363              Ls +600.

10.1.2. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.320.2232              Ls -4192;

01.320.2279              Ls - 300;

01.320.2232              Ls +1900;

01.320.2239              Ls + 407;

01.320.2279              Ls +2185;

04.510.2279              Ls -2700;

04.510.2121              Ls  +640;

04.510.2122              Ls +2060.

10.2. Speciālā budžeta tāmēs, t.sk.

10.2.1. Jūrmalas pilsētas domei

Zvejas tiesību nomas tāmē:

04.220.1149              Ls -584;

04.220.1148              Ls +584.

Dabas resursu nodokļa tāmē:

05.400.2231              Ls -295;

05.400.2241              Ls +295

10.2.2. Jūrmalas mākslas skolai

Ziedojumu un dāvinājumu tāmē

09.510.2112                            Ls  -10;

09.510.2219                            Ls  -15;

09.510.2235                            Ls  -50;

09.510.2239                            Ls  -30;

09.510.2243                            Ls  -50;

09.510.2250                            Ls -150;

09.510.2311                            Ls -200;

09.510.2352                            Ls  -25;

09.510.2353                            Ls  -50;

09.510.2355                            Ls  -50;

09.510.2370                            Ls -140;

09.510.2410                            Ls  -50;

09.510.2390              Ls +820.

11. Samazināt 2007.gadā speciālā budžeta dabas resursu nodokļa ieņēmumus par Ls 36464, samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 36464, t.sk.:

11.1. aktivitātes „Lielupes grīvas pļavu apsaimniekošana atbilstoši dabas aizsardzības plāna pasākumiem” īstenošanai Ls 16591 (klasifikācijas kods 05.400.2232);

11.2. aktivitātes „Lielupes ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana” īstenošanai Ls 18633, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

05.600.5110              Ls -4720;

05.600.5239              Ls 23353;

11.3. ārštata līgumu apmaksai Ls 1240, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

05.600.1150              Ls 999;

05.600.1210              Ls 241.

12. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā 2007.gadā piešķirt asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Ls 61464, t.sk.:

12.1. aktivitātes „Lielupes grīvas pļavu apsaimniekošana atbilstoši dabas aizsardzības plāna pasākumiem” īstenošanai Ls 16591 (klasifikācijas kods 05.400.2232);

12.2. aktivitātes „Lielupes ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana” īstenošanai Ls 18633 (klasifikācijas kods 05.600.5110);

12.3. ārštata līgumu apmaksai Ls 1240, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

05.600.1150              Ls 999;

05.600.1210              Ls 241;

12.4. džeza pasākuma norises apmaksai Ls 5000 (08.620.2279);

12.5. televīzijas šova „Hello, Jūrmala” līdzfinansējumam Ls 20000 (08.300.2279).

13. Veikt grozījumus 2007.gadā pašvaldības pamatbudžetā:

13.1. palielināt ieņēmumus no pārējām mērķdotācijām par Ls 5888 (klasifikācijas kods 18.6.2.9.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Bibliotēku apvienībai bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai pašvaldības bibliotēkās, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2213              Ls 1619;

08.210.2250              Ls 3330;

08.210.2355              Ls 939;

13.2. samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas Bibliotēku apvienībai interneta un datoru uzturēšanai par Ls 4486, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2213              Ls 1619;

08.210.2250              Ls 1978;

08.210.2355              Ls 889;

13.3. novirzīt Ls 4486 uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatbudžetā.

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs

 

R.Munkevics

 


Pielikumi:
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4

Lejupielāde: DOC un PDF