Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2008.gada 14. februārīNr.2

Protokols Nr.5, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2
„Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” sekojošus grozījumus:

  1. Papildināt 1.nodaļu ,,Vispārīgie jautājumi” ar 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

    ,,1.3. Apstiprināt maksu par Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnu brīvpusdienām LVL 1,20 dienā mācību gada laikā.”

  2. Izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā:

    ,,2.2. Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu visiem pirmo, otro, trešo, ceturto klašu skolēniem brīvpusdienas tiek piešķirtas uz mācību gada laiku, neizvērtējot ģimenes ienākumus.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Mainītā instrukcija Nr.2

Lejupielāde: DOC un PDF