Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 18. janvārīNr.49

protokols Nr.2, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu
kapitālsabiedrībās pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Lai uzlabotu Jūrmalas pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un nodrošinātu to kapitāla daļu pārvaldīšanu, kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu, 25.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta 1.daļas 2.punktu un 14.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Iecelt Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāju kapitālsabiedrībās un nodot pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājam.

  2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam, Īpašumu pārvaldes vadītājam (Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai) un Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgajiem darbiniekiem līdz 2008.gada 30.janvārim nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja kapitālsabiedrībās lietas un dokumentus, kuri saistīti ar pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanu, Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai, sastādot par to nodošanas un pieņemšanas aktus.

  3. Ekonomikas un attīstības nodaļai (vadītājs Ģ.Trencis) līdz 2008.gada 6.februārim iesniegt priekšlikumus domes izpilddirektoram G.Truksnim par izmaiņām nodaļas nolikumā, darbinieku darba vietu skaita sarakstā, un sagatavot par to domes lēmuma projektus.

  4. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļa uzsāk pārvaldīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļas kapitālsabiedrībās ar 2008.gada 31.janvāri.

  5. Ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmums Nr.524 „Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim”.

  6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics