Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 26.marta 123.lēmumu

2008.gada 1. februārīNr.104

protokols Nr.3, 76. punkts

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam
Jūrmalā, 18.līnija 3/3A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumu Nr.515 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnija 3/3A” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 64.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides komitejas 2008.gada 10.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.1-63/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmo redakciju zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnija 3/3A.

  2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt sabiedrisko apspriešanu.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” paziņojumu par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otro posmu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics