Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 14. februārīNr.127

protokols Nr.5, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas
2007.-2018.gadam apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dea Baltika” ir izstrādājusi „Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģiju 2007.-2018.gadam” (1.pielikums), un sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VSKB Vide” ir izstrādājusi „Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu” (2.pielikums) Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gada projektam. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt „Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģiju 2007.-2018.gadam”.

  2. Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļai (G.Ušpele) veikt koordinēšanas darbu visu uzdevumu un projektu īstenošanā, ko paredz Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģija 2007.–2018.gadam.

  3. Reizi trijos gados Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļai (G.Ušpele) veikt Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam novērtēšanu un pārskatīšanu, apkopojot informāciju par ieviestajiem projektiem un to ieviešanas statusu un sagatavot uzraudzības ziņojumu, kurā atspoguļota informācija par stratēģijas programmās noteikto projektu ieviešanas gaitu;

  4. Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļai (G.Ušpele) divreiz plānošanas periodā (2012. un 2018.gadā) izstrādāt monitoringa ziņojumu un iesniegt Latvijas Republikas Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts birojā.

  5. Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļai (G.Ušpele) sagatavot paziņojumu par stratēģijas pieņemšanu, kas ir jāpublicē vietējā laikrakstā, kā arī jānosūta institūcijām un organizācijām, no kurām saņemti priekšlikumi un atsauksmes, un jāizvieto paziņojums arī publiskā vietā pašvaldībā;

  6. Jūrmalas pilsētas domes informātikas pārvaldei (I.Petrovska) publicēt Jūrmalas pašvaldības mājas lapā (oficiālajā Jūrmalas pilsētas portālā) http://www.jurmala.lv/ „Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģiju 2007.-2018.gadam”, kā arī šo lēmumu kopā ar ziņojumu par to kā stratēģijā ir ņemts vērā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un Latvijas Republikas Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja atzinums.

  7. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (A.Bērziņš) publicēt paziņojumu par lēmuma pieņemšanu Jūrmalas pilsētas nedēļas laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

  8. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam Aigaram Tampem kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC