Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Nav parakstīts

2008.gada 14. februārīNr.143

protokols Nr.5, 20. punkts

Par apbūvēta zemesgabala
Jūrmalā, Bražciems 0702 atsavināšanu

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 28.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bražciems 0702 k-2 (kadastra numurs 1300 506 0701), kas sastāv no jaunbūves – viesnīcas pamatiem (kadastra apzīmējums 1300 006 0702 002), nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Bražu māja”, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0039 4841.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2001.gada 26.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Bražciems 0702 ar kadastra numuru 1300 002 2007 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.7134.

Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 31.augustā ar Nr.538/647 reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Māja” ierosinājums privatizēt iznomāto zemesgabalu Jūrmalā, Bražciems 0702. Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 16.augustā ar Nr.538/244 reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bražu māja” ierosinājums pārdot iznomāto zemesgabalu Jūrmalā, Bražciems 0702.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 8.panta pirmo daļu, 19.panta trešo daļu, 20.pantu un pārejas noteikumu 3. un 4.punktu un Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bražu māja” 2007.gada 7.novembra iesniegumu, lietas Nr.1.1-37/6575, un Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas 2008.gada 10.janvāra izziņu Nr.11-39LR-2/3 „Par apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu apbūves īpašniekam, Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Bražciems 0702 ar kadastra numuru 1300 006 0702 un kopējo platību 14550 m2 (pievienots zemesgabala plāns).

  2. Apstiprināt apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 0702 ar kadastra numuru 1300 006 0702 nosacīto cenu Ls 619105 (seši simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts pieci lati).

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) veikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā objekta atsavināšanai.

Lēmums nav stājies spēkā, R.Munkevics to nav parakstījis

Priekšsēdētājs

R.Munkevics