Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 28. februārīNr.160

protokols Nr.8, 3. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 „Par pašvaldības
aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
publiskajiem pakalpojumiem”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu un 21.panta 14.punkta g).apakšpunktu, Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 25.panta pirmo un otro daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra nolikuma Nr.45 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” 3.1.1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izdarīt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 „Par pašvaldības aģentūras„Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem” un izteikt lēmuma tabulas 2., 3.punktu sekojošā redakcijā:

Nr.

p.k.

Publisko pakalpojumu veidi

Mērvienība

Cena latos

(bez PVN)

2.

Maksa par speciālā autotransporta pakalpojumiem

2.1.

pārvadājumi darba laikā no plkst.8.00 – 16.30:

1 kilometrs

2.1.1.

a/m Cady

„

0,37

2.1.2.

a/m LT-35

„

0,42

2.2.

pārvadājumi ārpus darba laika:

1 kilometrs

2.2.1.

a/m Cady

„

0,51

2.2.2.

a/m LT-35

„

0,57

2.3.

pārvadājumi brīvdienās un svētku dienās:

1 kilometrs

2.3.1.

a/m Cady

„

0,65

2.3.2.

a/m LT-35

„

0,72

3.

Gaidīšana virs 5 minūtēm

1 stunda

4,60

2. Noteikt, ka lēmums publicējams laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Mainītais 541 .lēmums