Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 11.marta 210.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 17.jūlija 627.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 03.jūlija 541.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 22. maija 411.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2008.gada 28. februārīNr.177

protokols Nr.8, 30. punkts

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda
atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitātē „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” ar projektu “Ķemeru kūrorta parka pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai”.Izmaiņa ar Domes 2008.gada 03.jūlija 541.lēmumu

  2. Projekta apstiprināšanas gadījumā tam laikā no 2008.–2011.gadam nodrošināt priekšfinansējumu 100% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda LVL 823530 un no kurām Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir LVL 123530 (15% no projekta kopējām izmaksām).Izmaiņa ar Domes 2008.gada 17.jūlija 627.lēmumu

  3. Projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā segt no Jūrmalas pilsētas domes 2008.–2011.gadu budžetiem.

  4. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājam Ģ.Trencim sadarbībā ar Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāju G.Smalko un Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītāju G.Ušpeli sagatavot un iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā projekta pieteikumu līdz konkursā noteiktajam iesniegšanas termiņam.

  5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics