Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 28. februārīNr.180

protokols Nr.8, 33. punkts

Par pašvaldības atļauju un licenču izsniegšanas kārtību
komercdarbības veikšanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim izsniegt normatīvajos aktos noteiktās pašvaldības atļaujas un licences komercdarbības veikšanai.

  2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra nolikumu Nr.18 „Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikums” ar 2008. gada 1.martu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics