Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijāNr.541

protokols Nr.24, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 28. februāra lēmumā Nr.177
„Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt 2008. gada 28. februāra lēmuma Nr.177 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” 1.punktu šādā redakcijā:

„1.Piedalīties Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitātē „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” ar projektu „Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija””.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.177