Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijāNr.542

protokols Nr.24, 9. punkts

Par dalību Pārrobežu sadarbības programmā
„Igaunija – Latvija 2007-2013”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties Pārrobežu sadarbības programmas „Igaunija – Latvija 2007-2013” ietvaros, projektā skolēnu dziesmu svētki „Singing Neighbours”.
  2. Projekta apstiprināšanas gadījumā tam laikā 2009.-2010.gadam nodrošināt  priekšfinansējumu 100% apmērā no kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 43  260,00 un no kurām Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir EUR 6489,00 (15 %  no projekta kopējām izmaksām).
  3. Projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā segt no Jūrmalas pilsētas domes 2009.-2010.gada budžetiem.
  4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam D. Urbanovičam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics