Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijāNr.543

protokols Nr.24, 10. punkts

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas
darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.229 „Noteikumi par darba samaksas sistēmu atsevišķu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem”, 2007.gada 20.decembra saistošiem noteikumiem Nr.79„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2008.gada 12.jūnija lēmumu (protokols Nr.1.1-58/06) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ar 2008.gada 01.septembri papildināt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu ar sekojošām darba vietām:

Amata nosaukums

Skaita vienība

Amata likme  (Ls)

Amatalga  (Ls)

Kopētāja - mašīnrakstītāja

0,5

172,00

86,00

Mākslinieks - noformētājs

0,5

220,00

110,00

Dārznieks

0,5

160,00

80,00

Sētnieks

1,0

165,00

165,00

Priekšsēdētājs

R.Munkevics