Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijāNr.544

protokols Nr.24, 11. punkts

Par Pumpuru vidusskolas
darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.229 „Noteikumi par darba samaksas sistēmu atsevišķu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem”, 2007.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2008.gada 12.jūnija lēmumu (protokols Nr.1.1-58/04 ) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uz laiku no 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.augustam, papildināt Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu:

Amata nosaukums

Skaita

vienības

Amata likme ( Ls)

Amatalga

(Ls)

Sargs

3

160

480

Priekšsēdētājs

R.Munkevics