Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijāNr.545

protokols Nr.24, 12. punkts

Par atbalstu Pumpuru vidusskolas darbībai
ISEC Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projektā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, 2007.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt Pumpuru vidusskolas darbību ISEC Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projektā „Dabaszinātnes un matemātika” 2008.- 2011.gadam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics