Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijāNr.546

protokols Nr.24, 13. punkts

Par Bulduru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu)
saraksta papildināšanu

Sakarā ar Bulduru kultūras nama darbības sfēras paplašināšanu tēlotāja mākslas popularizēšanā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2.daļas, Bulduru kultūras nama nolikuma 3.2.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2008.gada 20.maija sēdes protokolu Nr.1-1-64/05 n. 2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

Ar 2008. gada. 1. jūliju papildināt Bulduru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu:

Amata

nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Mākslas projektu koordinators

1

300

300.00

Priekšsēdētājs

R.Munkevics