Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijā547

protokols Nr.24, 14. punkts

Par administratīvo sodu ieņēmumu sadales kārtību

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.484 „Administratīvo pārkāpuma protokola veidlapu un naudas kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība” un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 43., 44.1. un 48.punktu, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2008.gada 17.aprīļa sēdes protokolu Nr.1.1-58/02, un lai sekmētu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas darba efektivitāti un motivētu darbiniekus uzlikto pienākumu izpildei, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt, ka, ne vairāk kā 50% no visiem naudas sodu ieņēmumiem, kas uzlikti par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem un tiek iekasēti pārkāpuma vietā, pamatojoties uz Pašvaldības policijas darbinieku izrakstītajām naudas soda kvītīm, saskaņā ar apstiprināto budžetu, tiek novirzīti Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai darbinieku materiālajai stimulēšanai un darba devēja valsts sociālā apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
  2. Noteikt, ka, ne vairāk kā 50% no visiem naudas sodu ieņēmumiem, kas uzlikti par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu un Administratīvā pārkāpumu kodeksa pārkāpumiem, un kas tiek iekasēti saskaņā ar Administratīvās komisijas lēmumiem, pamatojoties uz Pašvaldības policijas darbinieku sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, saskaņā ar apstiprināto budžetu, tiek novirzīti Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai, darbinieku materiālajai stimulēšanai un darba devēja valsts sociālā apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics