Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijāNr.606

protokols Nr.24, 117. punkts

Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu
Jūrmalā Dzintaru pludmalē

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publisku izklaides un svētku drošības likuma 5.panta 1.daļu un 8.panta 1.daļu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.augusta. ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintara Disks” noslēgto sadarbības līgumu Nr.1.1-16.8/827 un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintara Disks” 2008.gada 2.jūnija iesniegto iesniegumu par publiska pasākuma rīkošanu (lietas reģistrācijas Nr.1.1-37/3524), darba grupas, kas izskata iesniegumus publisku pasākumu rīkošanai, lēmumu (2008.gada 19.jūnija protokols Nr.1.1-34/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dzintara Disks” organizēt:

  1. Rok diskotēku 2008.gada 25.jūlijā no plkst. 22.00-5.00.

  2. Pop diskotēku 2008. gada 26.jūlijā no plkst. 22.00-5.00.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai sagatavot atļauju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dzintara disks” diskotēku organizēšanai.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics