Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijāNr.611

protokols Nr.24, 122. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510”
kafejnīcas ēkas Nr.9 telpu daļas un zemesgabala daļas
nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DZA”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2008.gada 16.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2008.gada 3.jūliju noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „DZA” par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas Nr.9 telpu Nr.1.,2 16,7m2 platībā un zemesgabala (kadastra numurs 1300 008 1510) daļas 34m2 platībā nomu uz pieciem gadiem skrituļslidu nomai un sporta inventāra tirdzniecībai.

  2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri, kas zemesgabalam 131108m2 platībā ir Ls 13746792. Tādējādi nomas maksa par 34m2 platībā zemes ir Ls 53,47 gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, un paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 15.maija līdz 15.septembrim.

  3. Noteikt telpu nomas maksu Ls 25,05 apmērā mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, un paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 15.maija līdz 15.septembrim.

  4. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G. Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1. punktā minēto līgumu.

  5. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šīs lēmums zaudē spēku.

  6. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G. Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics