Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2010.gada 28.janvāra 89.lēmumu

2008.gada 21.augustāNr.755

protokols Nr.29, 34. punkts

Par pilnvarojumu zemes ierīcības projektu uzsākšanā
un nosacījumu sniegšanā

Ar 2007.gada 1.janvāri spēkā ir Latvijas Republikas likums „Zemes ierīcības likums” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr.687 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, saskaņā ar kuriem izstrādā zemes ierīcības projektu, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Zemes ierīcības projektu izstrādā tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.687 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 4.punkts paredz, ka „Projekta izstrādi uzsāk pēc tam, kad stājies spēkā vietējās pašvaldības vai tās izveidotās institūcijas lēmums par projekta izstrādes nepieciešamību un sagatavoti pašvaldības nosacījumi par projekta izstrādi”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.687 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2008.gada 6.augusta lēmumu (protokols Nr.1.1-59/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes būvvaldi pieņemt lēmumus par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un sagatavot pašvaldības nosacījumus par projekta izstrādi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF