Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 21.augustāNr.764

protokols Nr.29, 45. punkts

Par grozījumiem 1999.gada 13.oktobra līgumā
Nr.586 ar SIA „Jūrmalas ATU”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2008.gada 21.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Veikt sekojošus grozījumus 1999.gada 13.oktobrī ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ATU” noslēgtajā līgumā Nr.586 par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2501” (kadastra numurs 1300 005 2501, kopējā platība 131335 m2) apsaimniekošanu:

    1.1. papildināt līgumu ar 2.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

    „2.1.7. No 2008.gada 1.septembra veikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri, kas zemesgabalam 131335 m2 platībā ir Ls 540023. Tādējādi nomas maksa ir Ls 8100,35 gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.”

    1.2. svītrot līguma 2.2. un 2.2.1.apakšpunktu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 1999.gada 13.oktobra līgumā Nr.586.

  3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics