Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 21.augustāNr.765

protokols Nr.29, 46. punkts

Par SIA „Amugames” izsniegtās atļaujas pāratjaunošanu

Izskatot SIA „Amugames” 2008.gada 21.jūlijā iesniegto iesniegumu (lietvedības reģistrācijas Nr.1.1-37/4682) ar lūgumu izsniegt atļauju atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Jūrmalā, Jomas ielā 46 dz.604, tika konstatēts sekojošais.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likumu, lai saņemtu atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizētu attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:

1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;

2) dokumentus (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, un telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar telpu īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (to kopijām), Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās.

SIA „Amugames” 2008.gada 21.jūlija iesniegtajam iesniegumam (lietvedības reģistrācijas Nr.1.1-37/4682) par atļaujas izsniegšanu atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Jūrmalā, Jomas ielā 46 dz.604, bija pievienoti šādi dokumenti:

1) LR Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas licences kopija, ko apstiprinājis SIA „Amugames” valdes loceklis J.Zuzāns;

2) Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1877-604 ar kadastra Nr.1300 901 4575 par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 46 dz.604 izdrukas kopija;

3) 2004.gada 25.marta neapdzīvojamo telpu Jūrmalā, Jomas ielā 46 dz.604 nomas līgums, kas noslēgts starp SIA „TF Inese” un SIA „Amugames”.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu un Azartspēļu un izložu likuma 42.panta 1.daļu un 3.daļu un augstāk minēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Pāratjaunot Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 13.aprīļa iepriekš izsniegto kazino atvēršanas atļauju Nr.2909 un atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Amugames” atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Jūrmalā, Jomas ielā 46.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics