Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 21.augustāNr.772

protokols Nr.29, 56. punkts

Par vienošanos ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija”
par eksperimentālā maršruta Nr.7500 Jūrmala (Konkordijas iela)
- Starptautiskā lidosta „Rīga” grozījumiem

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumu Nr.407 „Par vienošanos ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” par jauna reģionālā starppilsētas nozīmes maršruta Nr.7500 „Jūrmala (Konkordijas iela) - Starptautiskā lidosta „Rīga” atklāšanu”, 2008.gada 8.augusta Valsts SIA „Autotransporta direkcija” vēstuli Nr.1-14.2/1533, ņemot vērā SIA „Reverss Reiss” iesniegumu (JPD reģistrācijas Nr.1.1-37/4841) par maršruta Nr.7500 grozīšanu un iesniegto pārskata projektu „Pārskats par sabiedriskā transporta pakalpojumu plānoto peļņu vai zaudējumiem” un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.673 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 4.nodaļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Saskaņot eksperimentālā maršruta N.7500 Jūrmala (Konkordijas iela) - Starptautiskā lidosta „Rīga” grozījumus, saskaņā ar 2008.gada 8.augusta Valsts SIA „Autotransporta direkcija” vēstuli Nr.1-14.2/1533.

  2. Pilnvarot Jūrmalas domes izpilddirektoru G.Truksni parakstīt vienošanos ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” par eksperimentālā maršruta N.7500 Jūrmala (Konkordijas iela) - Starptautiskā lidosta „Rīga” izmaiņām, maršruta aprakstiem, autobusu kustības sarakstu un to, ka dome sedz visus maršrutā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu radušos zaudējumus un izdevumus, ja tie nepārsniedz SIA „Reverss Reiss” prognozēto zaudējumu un izdevumu apmēru - 4691 (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit viens) Ls mēnesī.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics