Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 21.augustāNr.773

protokols Nr.29, 57. punkts

Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar VSIA „NRC „Vaivari””
par telpu nomu Jūrmalā, Vēsmas ielā 13

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības budžeta iestādes Vaivaru pamatskolas iesnigumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piekrist, ka Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības budžeta iestāde Vaivaru pamatskola ar 2008.gada 1.septembri līdz 2009.gada 31.maijam noslēdz līgumu ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vēsmas ielā 13 telpu Nr.26 un Nr.27 (77,3 m2 platībā), nomu mācību vajadzībām.

  2. Noteikt telpu nomas maksu par mācību vajadzībām nepieciešamajām telpām:

    2.1. telpai Nr.26 (38,9 m2 platībā) - 7,46 Ls/ m2 mēnesī (t.sk. PVN);

    2.2. telpai Nr.27 (38,4 m2 platībā) - 7,29 Ls/ m2 mēnesī (t.sk. PVN).

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības budžeta iestādes Vaivaru pamatskolas direktorei I.Kārkliņai sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu un iesniegt apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē.

  4. Ja divi mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics