Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 18.septembrīNr.808

protokols Nr.33, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.665
„Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra nolikuma Nr.6 „Jūrmalas mākslas skolas nolikums” 41.3.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2008.gada 11.septembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmuma Nr.665 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā” pielikumu un izteikt to sekojošā redakcijā:

„Jūrmalas mākslas skolas audzēkņu dalības maksu un maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.

p.k.

Programmas, pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa

(latos)

1.

Audzēkņu dalības maksas*:

mēnesī

1.1.

Profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla”

 

6,00

1.2.

Interešu izglītības programmas

 

3,00

2.

Maksas pakalpojumi:

2.1.

Estētiskās audzināšanas skoliņa „Mans mazais” pirmsskolas vecuma bērniem:

2.1.1.

nodarbību komplekss 4 gadus veciem bērniem 2 reizes nedēļā

mēnesī

30,00

2.1.2.

nodarbību komplekss 3 gadus veciem bērniem 1 reizi nedēļā

mēnesī

20,00

2.2.

Zāles noma no nodarbībām brīvajā laikā

stundā

5,00

2.3.

Atskaņošanas aparatūras noma

vienam pasākumam

80,00

* - no dalības maksām tiek atbrīvoti Jūrmalas pilsētas bērni un jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm”.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumu Nr.914 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.665 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā””.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.665