Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 17. janvārīNr.1

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1236-1239)

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.1220 -1255), Ilmārs Ančāns, Igors Dreija, Juris Griķis(nepiedalās no plkst.1245-1250), Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1005-1010), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1225 – 1230 un 1235-1240), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1220-1225), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1005– 1013), Ģirts Trencis

Nepiedalās: Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītājas vietniece

Mārīte Birzniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece

Ailita Kārkliņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Aldis Bērziņš

Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Māris Demme, Dzintars Krūmiņš, Rita Ansule, Linda Rimša, Laima Grobiņa, Rita Kņūtiņa, Guna Voitkāne, Gunta Jubele, Baiba Gailīte

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

· Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos

· Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a korpuss 7

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā, „par” – 11 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 1(I.Aizstrauta) (A.Kalnciems un Z.Starks nav ieradušies), nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” direktora izvirzīšanu amatā

2.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”

3.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.1020 „Par nakts patversmes pakalpojumiem”

4.

Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem

5.

Par vides aizsardzības nodaļas maksas pakalpojumiem

6.

Par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē

7.

Par izmaksu pieaugumu ES Kohēzijas fonda projektam „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā”

8.

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem un pamata maršruta tīkla izveidi Jūrmalā

9.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos

10.

Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu

11.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

12.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”

13.

Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

14.

Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem

15.

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei

16.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 115

17.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 25

18.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Muižas ielā 11

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lauztuves ielā 14

20.

Par adreses noteikšanu daudzfunkcionālu viesnīcu un biroju ēku kompleksam (pamati) Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19

21.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vēju ielā 5 un adreses piešķiršanu

22.

Par zemesgabala apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 151, Meža prospektā 153, Bulduru prospektā 160, Bulduru prospektā 162 un Bulduru prospektā 164

23.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8

24.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 12

25.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26

26.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 93

27.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Vikingu ielā 18, Vikingu ielā 20 un Vikingu ielā 22

28.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 43

29.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 44

30.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 31A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 59 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 galīgās redakcijas apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21 galīgās redakcijas apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 galīgās redakcijas apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

42.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

44.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A galīgās redakcijas apstiprināšanu

45.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

46.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 galīgās redakcijas apstiprināšanu

47.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

48.

Par detālplānojuma „Jūrmalas ielu sarkano līniju korekcijas plāns” grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

49.

Par dzīvojamās mājas daļas Jūrmalā, Rūsiņa ielā 17 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu

50.

Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 67 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

51.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar LR VM VVD Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi

52.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju

53.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Evor.M”

54.

Par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu

55.

Par piekrišanu noslēgt telpas Jūrmalā, Raiņa ielā 98a apakšnomas līgumu ar I.K.

56.

Par piekrišanu noslēgt kotedžas Nr 4 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 apakšnomas līgumu ar K.B.L.

57.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Fr.Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma pārtraukšanu un noslēgšanu

58.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 ēkas lit.2 īres līguma noslēgšanu

59.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 ēkas lit.3 īres līguma noslēgšanu

60.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas lit.4 īres līguma pārtraukšanu

61.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 29

62.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a korpuss 7

Ierodas A.Kalnciems un Z.Starks

1. Par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” direktora izvirzīšanu amatā (lēmums Nr.1)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” direktora izvirzīšanu amatā.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem” (lēmums Nr.2)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.1020 „Par nakts patversmes pakalpojumiem” (lēmums Nr.3)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.1020 „Par nakts patversmes pakalpojumiem”.

4. Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem (instrukcija Nr.1)

Ziņo:

A.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem.

5. Par vides aizsardzības nodaļas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.4)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par vides aizsardzības nodaļas maksas pakalpojumiem.

6. Par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē(lēmums Nr.5)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē.

7. Par izmaksu pieaugumu ES Kohēzijas fonda projektam „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” (lēmums Nr.6)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izmaksu pieaugumu ES Kohēzijas fonda projektam „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā”.

8. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem un pamata maršruta tīkla izveidi Jūrmalā(lēmums Nr.7)

Ziņo:

M.Demme

Izsakās: A.Tampe jautā, kā tuvākajā laikā tiks uzlabota pilsētas autobusu satiksme?

M.Demme atbild, ka,pēc domes restrukturizācijas, tiks izveidota jauna transporta nodaļa, kurā strādās speciālists, kurš tieši kontrolēs autobusu maršrutu izpildi un noslēdzot līgumu ar „Jūrmala SV” tiek paredzētas soda sankcijas.

Z.Starks aicina izvērtēt braukšanas maksas tarifu tā, lai būtu noteikts vidējais visos maršrutos.

I.Ančāns uzskata, ka radikāli jāmaina pasažieru pārvadāšanas sistēma un lūdz līdz nākošai domes sēdei iesniegt deputātiem datus par Jūrmalas pilsētas domes dotācijām SIA „Jūrmala SV” un aicina pasažieru pārvadāšanu pārņemt pašvaldības pārvaldē, izanalizēt to un pārskatīt citus alternatīvus priekšlikumus.

J.Kuzins izsakās, ka pašvaldībai būtu jāpadomā par savas kapitālsabiedrības izveidošanu un vairāk interesētu I.Ančāna minētie dati nevis par iepriekšējiem gadiem, bet gan cik pašvaldība plāno ieguldīt tuvākos 8 gadus pasažieru pārvadāšanā.

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu papildināt lēmuma projektu ar punktu, kurā būtu noteiktas pilnvaras izpilddirektoram koriģēt autobusu sarakstus apstiprinātā budžeta ietvaros un koriģēt lēmuma projekta 2.punktu.

R.Munkevics ierosina balsot par lēmuma projektu ar D.Urbanoviča izteiktajiem priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar D.Urbanoviča izteiktajiem priekšlikumiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem un pamata maršruta tīkla izveidi Jūrmalā ar D.Urbanoviča izteiktajiem priekšlikumiem.

9. Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos(lēmums Nr.8)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos.

10. Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu(lēmums Nr.9)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu.

11. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu(lēmums Nr.10)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

12. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”.

13. Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem(saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem.

14. Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem(saistošie noteikumi Nr.3)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem.

15. Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei(saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei.

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 115(lēmums Nr.11)

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 25(lēmums Nr.12)

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Muižas ielā 11(lēmums Nr.13)

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lauztuves ielā 14(lēmums Nr.14)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma :

1.Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 115.

2.Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 25.

3.Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Muižas ielā 11.

4.Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lauztuves ielā 14.

20. Par adreses noteikšanu daudzfunkcionālu viesnīcu un biroju ēku kompleksam (pamati) Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās: Ģ.Trencis iebilst, ka lēmuma projektam nav pievienots domes speciāli izveidotās darba grupas atzinums, kas vērtē noslēgtos iznomāšanas līgumus.

R.Munkevics atbild, ka ikvienam deputātam, saņemot materiālus 3 dienas iepriekš pirms domes sēdes, un iepazīstoties ar lēmuma projektiem, bija iespēja šādu informāciju saņemt.

D.Urbanovičs aicina deputātus balsot par šo lēmuma projektu.

Ģ.Trencis izsakās, ka uzskata, kamēr nav izsniegts deputātiem gala ziņojums par zemes nomas līgumu noslēgšanu, balsot par šo lēmuma projektu nedrīkst. Ierosina šo jautājumu noņemt no izskatīšanas un noskaidrot vai noslēdzot līgumu nav pārkāpts likums.

I.Ančāns izsakās, ka, lai pieņemtu šo lēmuma projektu, nepieciešami abi noslēgtie līgumi par šo zemesgabalu, gala ziņojums par zemes nomas līgumiem un ierosina šo jautājumu noņemt no dienas kārtības.

I.Aizstrauta izsakās, ka šis jautājums jānoņem no dienas kārtības, aicina citus deputātus par to nebalsot un norobežojas no pozitīva balsojuma, ja tāds būs.

Ģ.Trencis izsakās, kapievienojas I.Aizstrautai un arī noņem savu atbildību par pieņemtā lēmuma juridiskajām sekām.

R.Munkevics izsakās, ka deputātiem katram ir jāsaprot un jāizlemj šī lēmuma būtība un neviens nevar norobežoties no savas atbildības pieņemot lēmumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 1 (D.Urbanovičs), „pret” – 2(Ģ.Trencis, I.Ančāns) „atturas” – 10( I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, A.Tampe, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, J.Griķis), lēmums tika noraidīts.

Pārtraukums no plkst.11.40-12.20

21. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vēju ielā 5 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.15)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu

(„par” – 11( I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav (J.Kuzins un Ž.Kupčika nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vēju ielā 5 un adreses piešķiršanu.

22. Par zemesgabala apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 151, Meža prospektā 153, Bulduru prospektā 160, Bulduru prospektā 162 un Bulduru prospektā 164(lēmums Nr.16)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 ( I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – 1(I.Ančāns), „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, Z.Starks, (J.Kuzins un Ž.Kupčika nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 151, Meža prospektā 153, Bulduru prospektā 160, Bulduru prospektā 162 un Bulduru prospektā 164.

Ierodas J.Kuzins

23. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8(lēmums Nr.17)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika nav ieradusies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8.

24. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 12(lēmums Nr.18)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika nav ieradusies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 12.

Ienāk Ž.Kupčika

25. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26(lēmums Nr.19)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12( I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 1(I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26.

Iziet Ž.Kupčika

26. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 93(lēmums Nr.20)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 93.

27. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Vikingu ielā 18, Vikingu ielā 20 un Vikingu ielā 22(lēmums Nr.21)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 1(I.Ančāns), Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Vikingu ielā 18, Vikingu ielā 20 un Vikingu ielā 22.

28. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 43(lēmums Nr.2)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 43.

Ienāk Ž.Kupčika

29. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 44(lēmums Nr.23)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Dreija, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 44.

30. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.24)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Kalnciems nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

31. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 31A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai(lēmums Nr.25)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13( I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 31A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

32. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai(lēmums Nr.26)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13( I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

33. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 59 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai(lēmums Nr.27)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Kalnciems nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 59 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

34. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 galīgās redakcijas apstiprināšanu(lēmums Nr.28)

35. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu(saistošie noteikumi Nr.5)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13( I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

36. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21 galīgās redakcijas apstiprināšanu(lēmums Nr.29)

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu(saistošie noteikumi Nr.6)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13( I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

38. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 galīgās redakcijas apstiprināšanu(lēmums Nr.30)

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu(saistošie noteikumi Nr.7)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13( I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

40. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu(lēmums Nr.31)

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu(saistošie noteikumi Nr.8)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13( I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Iziet J.Griķis

42. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu(lēmums Nr.32)

43. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu(saistošie noteikumi Nr.9)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11( I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs, ), „pret” – 1 (A.Tampe), „atturas” – nav), nolēma:

1.Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

44. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A galīgās redakcijas apstiprināšanu(lēmums Nr.33)

45. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu(saistošie noteikumi Nr.10)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 ( I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2(D.Urbanovičs, I.Ančāns), nolēma:

1.Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Ienāk J.Griķis

46. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 galīgās redakcijas apstiprināšanu

47. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

Izsakās:

V.Zvejniece

Z.Starks izsaka priekšlikumu neatbalstīt šo lēmuma projektu, jo šajā teritorijā atrodas vairāki valsts vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi un tam ir noteiktas gan sarkanās līnijas, gan krasta kāpu aizsargjosla.

Ģ.Trencis izsakās, ka nav ievērota Valsts kultūraspieminekļu aizsardzības inspekcijas prasības, aicina deputātus lēmuma projektu neatbalstīt un to pārstrādāt.

D.Urbanovičs izsakās, ka neatbalsta šo projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 6 (A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns), J.Griķis nebalso),saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 116.punktu izdarāma pārbalsošana.

Atkārtoti balsojot par lēmuma projektu („par” – 6 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins ), „pret” – nav, „atturas” – 6 (A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns), J.Griķis nebalso), lēmuma projekts un saistošie noteikumi ir noraidīti.

48. Par detālplānojuma „Jūrmalas ielu sarkano līniju korekcijas plāns” grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai(lēmums Nr.34)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma „Jūrmalas ielu sarkano līniju korekcijas plāns” grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

49. Par dzīvojamās mājas daļas Jūrmalā, Rūsiņa ielā 17 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu(lēmums Nr.35)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas daļas Jūrmalā, Rūsiņa ielā 17 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu.

50. Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 67 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu(lēmums Nr.36)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 67 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

51. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar LR VM VVD Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi(lēmums Nr.37)

52. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju(lēmums Nr.38)

53. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Evor.M” (lēmums Nr.39)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.Pieņemt lēmumu par īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar LR VM VVD Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi .

2.Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju.

3.Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Evor.M”.

54. Par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu(lēmums Nr.40)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 ( I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, J.Griķis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Urbanovičs nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu.

55. Par piekrišanu noslēgt telpas Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar I.K.(lēmums Nr.41)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13(I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt telpas Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar I.K.

56. Par piekrišanu noslēgt kotedžas Nr.4 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 nomas līgumu ar K.B.L.(lēmums Nr.42)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13( I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt kotedžas Nr.4 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 nomas līgumu ar K.B.L.

57. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Fr.Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma pārtraukšanu un noslēgšanu(lēmums Nr.43)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13( I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Fr.Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma pārtraukšanu un noslēgšanu.

58. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 ēkas lit.2 īres līguma noslēgšanu(lēmums Nr.44)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 ēkas lit.2 īres līguma noslēgšanu.

59. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 ēkas lit.3 īres līguma noslēgšanu (lēmuma Nr.45)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 ( I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 ēkas lit.3 īres līguma noslēgšanu.

60. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas lit.4 īres līguma pārtraukšanu(lēmums Nr.46)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 ( I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas lit.4 īres līguma pārtraukšanu.

61. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 29(lēmums Nr.47)

62. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a korpuss 7(lēmums Nr.48)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 ( I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 29.

2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a korpuss 7.

Sēde slēgta plkst. 12.55

Nākamā domes sēde 2008.gada 31.janvārī plkst.10.00

Sēdes vadītājs R.Munkevics

Sēdes protokolētāja A.Liepiņa

2008.gada 21.janvārī.


Lejupielāde: DOC un PDF