Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 14.februārīNr.5

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1303 līdz sēdes beigām)

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst. 1205-1211)

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.1205-1210), Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1005-1025, no plkst.1045-1050), Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1205-1213), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1047 -1050), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst. 1305-1314), Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1305– 1309), Māris Mežapuķe(nepiedalās no plkst.1054-1057), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1205- 1211), Ģirts Trencis, (nepiedalās no plkst.1205- 1213) Juris Griķis (nepiedalās no plkst. 1303 līdz sēdes beigām)

Nepiedalās: Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Aldis Bērziņš

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Būvvaldes vadītājas vietniece

Alise Landsberga

Informātikas pārvaldes vadītāja

Iveta Petrovska

Sēdē uzaicināti:

 Māris Demme, Gunta Ušpele, Guna Voitkāne, Gunta Jubele, Sandra Brauere, Jānis Kārkliņš, Jānis Artemjevs, Jānis Skuja, Igors Strokins, Baiba Gailīte

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” kā 1.jautājumu

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prosp.29

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalnciema ielā 17

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 19

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā, „par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Kalnciems, J.Kuzins, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība:

1.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”

2.   

Noteikumi darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši pārkāpumus

3.   

Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam apstiprināšanu

4.   

Par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē

5.   

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kalēju ielā 54

6.   

Par adreses noteikšanu kafejnīcas, nomas, dušas un publiskās tualetes ēkai (jaunbūvei) Jūrmalā, Bulduri 1117

7.   

Par adreses noteikšanu dzīvojamām mājām Jūrmalā, Bērzu ielā 8A

8.   

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 16

9.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13

10.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 un adreses piešķiršanu

11.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 41 un adreses piešķiršanu

12.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 un adreses piešķiršanu

13.  

Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Pumpuru ielā 3A un Jūrmalā, Mellužu prospektā 77A

14.  

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvja ielā 46/48 un Jūrmalā, Žubītes ielā 47

15.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901

16.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jaundubulti 1402

17.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

18.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 29.jūlija lēmumā Nr.355 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Braslas ielā 1”

19.  

Par Z.Meierovica prospekta rekonstrukcijas būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem

20.  

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 0702 atsavināšanu

21.  

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,338 d.d. pārdošanu

22.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas lit.14 īres līguma noslēgšanu ar U.B.

23.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no R.S.

24.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 64 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

25.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7510 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

26.  

Par sertifikātu uzkrāšanas kontu slēgšanu un tajos pārskaitīto sertifikātu dzēšanu

27.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5-010

28.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 105

29.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalnu ielā 2A

30.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciems 1104

31.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospekts 29

32.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A

33.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalnciema ielā 17

34.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 19

1.Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” (instrukcija Nr.2)

Ziņo:

J.Kārkliņš

Izsakās:

I.Ančāns lūdz J.Kārkliņu, skatot pusgada budžeta izpildi, šo jautājumu izskatīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto instrukcijas projektu ((„par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt instrukciju par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”.

 

Ierodas I.Dreija

 

2.Noteikumi darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši pārkāpumus (noteikumi Nr.1)

Ziņo:

I.Drupa

Izsakās:

J.Griķis izsaka priekšlikumu lēmumā ierakstīt vārda „nepilngadīgs” definīciju.

      Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto noteikumu projektu ar J.Griķa izteikto priekšlikumu((„par” – 14(I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt noteikumus darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši pārkāpumus, pievienojot vārda „nepilngadīgs” definīciju.

 

3.Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.127)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ((„par” – 14    (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam apstiprināšanu.

 

 

Pārtraukums 11.25-12.05

 

4.Par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē(lēmums Nr.128)

Ziņo:

J.Artemjevs

  Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ((„par” –9  (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav, (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis nav ieradušies)), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē.

 

5.Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kalēju ielā 54(lēmums Nr.129)

6.Par adreses noteikšanu kafejnīcas, nomas, dušas un publiskās tualetes ēkai (jaunbūvei) Jūrmalā, Bulduri 1117(lēmums Nr.130)

7.Par adreses noteikšanu dzīvojamām mājām Jūrmalā, Bērzu ielā 8A(lēmums Nr.131)

8.Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 16(lēmums Nr.132)

9.Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13(lēmums Nr.133)

Ziņo:

A.Landsberga

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem ((„par” – 9 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Griķis, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav,(D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis nav ieradušies)), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kalēju ielā 54.

2.          Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu kafejnīcas, nomas, dušas un publiskās tualetes ēkai (jaunbūvei) Jūrmalā, Bulduri 1117.

3.          Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamām mājām Jūrmalā, Bērzu ielā 8A.

4.          Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 16.

5.          Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13.

 

Ienāk I.Aizstrauta

10.Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 un adreses piešķiršanu(lēmums Nr.134)

11.Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 41 un adreses piešķiršanu(lēmums Nr.135)

12.Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 un adreses piešķiršanu(lēmums Nr.136)

13.Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Pumpuru ielā 3A un Jūrmalā, Mellužu prospektā 77A(lēmums Nr.137)

14.Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvja ielā 46/48 un Jūrmalā, Žubītes ielā 47(lēmums Nr.138)

Ziņo:

A.Landsberga

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem ((„par” – 9 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Griķis, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1(I.Aizstrauta), (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis nav ieradušies)), nolēma:

 

1.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 un adreses piešķiršanu.

2.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 41 un adreses piešķiršanu.

3.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 un adreses piešķiršanu.

4.          Pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Pumpuru ielā 3A un Jūrmalā, Mellužu prospektā 77.

5.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvja ielā 46/48 un Jūrmalā, Žubītes ielā 47.

 

I.Aizstrauta izsakās, ka balsojumā atturējusies, jo nedzirdēja ziņojumu.

 

Ienāk D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis.

15.Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901(lēmums Nr.139)

Ziņo:

A.Landsberga

Izsakās:

 I.Ančāns izsaka priekšlikumu lēmuma projektam pievienot karti, kurā norādīts šis zemesgabals un citus dokumentus par šī zemesgabala iznomāšanu, un noņemt šo jautājumu no izskatīšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ((„par” – 12 (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – 1(I.Ančāns),

„atturas”-1(I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901.

 

16.Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jaundubulti 1402

Ziņo:

A.Landsberga

Izsakās:

 I.Ančāns izsakās, ka arī šim lēmuma projektam nav pievienoti visi materiāli un izsaka priekšlikumu to noņemt no izskatīšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ((„par” – 7  (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, D.Urbanovičs), „pret” – 1(I.Ančāns), „atturas” – 6( J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis)),saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 116.punktu izdarāma pārbalsošana.

Atkārtoti balsojot par lēmuma projektu ((„par” – 6 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, R.Munkevics, J.Kuzins), „pret” – 1(I.Ančāns), „atturas” – 7 (A.Tampe, J.Griķis, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe)), lēmuma projekts ir noraidīts.

 

 

17.Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai(lēmums Nr.140)

Ziņo:

A.Landsberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ((„par” – 9     (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Tampe, J.Griķis), „pret” – 1(I.Aizstrauta), „atturas” – 4(D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Ančāns)), nolēma pieņemt  lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

I.Ančāns izsaka priekšlikumu Būvvaldei izstrādāt sabiedriskās apspriešanas kārtību.

18.Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 29.jūlija lēmumā Nr.355 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Braslas ielā 1” (lēmums Nr.141)

Ziņo:

A.Landsberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 29.jūlija lēmumā Nr.355 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Braslas ielā 1”.

 

19.Par Z.Meierovica prospekta rekonstrukcijas būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem (lēmums Nr.142)

Ziņo:

A.Landsberga

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 2.punktā svītrot variantu „gar dzelzceļu”.

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu atbalstīt būvniecības ieceri gar Z.Meierovica prospekta ziemeļu pusi un saskaņot to ar prezidenta drošības dienestu. Ja šis variants netiek saskaņots, tad izvēlēties būvniecības ieceri gar dzelzceļu.

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu no projekta izņemt paredzētos luksoforus un gājēju pārēju, kas veidotu sastrēgumus šajā ceļa posmā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ((„par” – 14    (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Z.Meierovica prospekta rekonstrukcijas būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem, veloceliņa trasi virzot gar Z.Meierovica prospekta ziemeļu pusi.

 

Iziet J.Griķis un A.Tampe.

 

20.Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 0702 atsavināšanu (lēmums Nr.143)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ((„par” – 7    

(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 4(I.Dreija, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis), R.Munkevics nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 0702 atsavināšanu.

 

Iziet J.Kuzins

 

21.Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,338 d.d. pārdošanu (lēmums Nr.144)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11   (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,338 d.d. pārdošanu.

 

22.Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas lit.14 īres līguma noslēgšanu ar U.B. (lēmums Nr.145)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11   (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,338 d.d. pārdošanu.

 

23.Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no R.S. (lēmums Nr.146)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no R.S.

 

24.Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 64 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.147)

25.Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7510 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.148)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

 

1.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 64 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

2.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7510 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

 

26.Par sertifikātu uzkrāšanas kontu slēgšanu un tajos pārskaitīto sertifikātu dzēšanu (lēmums Nr.149)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sertifikātu uzkrāšanas kontu slēgšanu un tajos pārskaitīto sertifikātu dzēšanu.

 

Ienāk J.Kuzins

27.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5-010 (lēmums Nr.150)

28.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 105(lēmums Nr.151)

29.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalnu ielā 2A(lēmums Nr.152)

30.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciems 1104(lēmums Nr.153)

31.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospekts 29(lēmums Nr.154)

32.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A(lēmums Nr.155)

33.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalnciema ielā 17(lēmums Nr.156)

34.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 19(lēmums Nr.157)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

 

1.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5-010.

2.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 105.

3.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalnu ielā 2A.

4.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciems 1104.

5.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospekts 29.

6.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A.

7.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalnciema ielā 17.

8.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 19.

 

 

Sēde slēgta plkst. 13.18

Nākošā sēde 2008.gada 28.februārī plkst.10.00

 

Sēdes vadītājs                                                                                                R.Munkevics

Sēdes protokolētāja                                                                                      A.Liepiņa

2008.gada 18.februārī


Lejupielāde: DOC un PDF