Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 21.augustāNr.29

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (nepiedalās no plkst. 1612-1625)

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.1305-1310 un no plkst. 1612-1625), Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst. 1325-1330), Igors Dreija (nepiedalās no plkst. 1235-1252 , plkst.1333- 1344 un no plkst.1600-1605), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins(nepiedalās no plkst. 1235-1240 un no plkst. 1333-1338), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst. 1238-1240), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst. 1314-1318 un no plkst. 1513-1515), Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst. 1005-1013 un no plkst. 1350-1352), Juris Griķis, Agris Kalnciems

Nepiedalās deputāti: Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Zoja Gorenko

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Dace Strēle, Anna Deičmane, Edgars Paičs, Linda Rimša, Alvils Rudzītis, Māris Demme, Laima Grobiņa, Gunta Ušpele, Anželika Legante, Oskars Krēsliņš, Sigita Siliņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

 

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

·              Par vienošanos ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” par eksperimentālā maršruta Nr.7500 Jūrmala (Konkordijas iela)—Starptautiskā lidosta „Rīga” grozījumiem

·              Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar VSIA „NRC „Vaivari”” par telpu Jūrmalā nomu

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Aveņu ielā 20

·              Pēc D.Urbanoviča ierosinājuma, par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai galīgās redakcijas apstiprināšanu un par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

I.Aizstrauta izsaka priekšlikumu jautājumu par tirdzniecības ēkas Jūrmalā, Meža prospektā 36 un Vienības prospektā 11abūvniecības ieceri skatīt kā 1.jautājumu un jautājumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.janvāra lēmuma Nr.49 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu kapitālsabiedrībās pārvaldīšanas tiesību nodošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu skatīt kopā ar grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

 Deputāti ierosina par katru priekšlikumu balsot atsevišķi.

Balsošanas rezultātā par jautājuma par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” iekļaušanu darba kārtībā („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma iekļaut darba kārtībā.

 

Balsošanas rezultātā par jautājuma par vienošanos ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” par eksperimentālā maršruta Nr.7500 Jūrmala (Konkordijas iela)—Starptautiskā lidosta „Rīga” grozījumiem iekļaušanu darba kārtībā („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis)), nolēma iekļaut darba kārtībā.

Balsošanas rezultātā par jautājuma par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar VSIA „NRC „Vaivari”” par telpu Jūrmalā nomu iekļaušanu darba kārtībā („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma iekļaut darba kārtībā.

 

Balsošanas rezultātā par jautājuma par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Aveņu ielā 20 iekļaušanu darba kārtībā („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma iekļaut darba kārtībā.

 

Balsošanas rezultātā par jautājumu par  detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai galīgās redakcijas apstiprināšanu un par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu iekļaušanu darba kārtībā („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1(J.Kuzins)), nolēma iekļaut darba kārtībā.

 

Balsošanas rezultātā par I.Aizstrautas priekšlikumiem („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 3(M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins)), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.   

Par tirdzniecības ēkas Jūrmalā, Meža prospektā 36 un Vienības prospektā 11abūvniecības ieceri

2.   

Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļa programmas īstenošanu Jūrmalā, Līču ielā 2un saistību apjoma palielināšanu

3.   

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabala ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” pamatkapitālā

4.   

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.30 „Jūrmalas pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība” atcelšanu

5.   

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

6.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bišu ielā 7

7.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 1

8.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gaidas ielā 6

9.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 29/31

10.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113

11.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157

12.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 60

13.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Olgas ielā 38

14.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20

15.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rītupes ielā 9

16.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52

17.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 22A

18.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24A

19.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24B

20.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 26

21.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 44A

22.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zušu ielā 2A

23.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9

24.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 31

25.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Bolderājas ielā 18

26.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 7

27.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15

28.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 17

29.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 1 un adreses piešķiršanu

30.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 41 un adreses piešķiršanu

31.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Jūras ielā 30 un adreses piešķiršanu

32.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 2.janvāra lēmumā Nr.2 „Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Talsu šosejā 25, Talsu šosejā 27, Mazā Nometņu ielā 2 un Mazā Nometņu ielā 4”

33.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Ražas ielā 21A

34.  

Par pilnvarojuma Zemes ierīcības projektu uzsākšanā un nosacījumu sniegšanā

35.  

Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2

36.  

Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 07 6405 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1

37.  

Par iespēju turpināt transformatoru apakšstacijas (būves kadastra Nr.1300 003 2009 007) rekonstrukciju par dzīvojamo māju Jūrmalā, Ērgļu ielā 8

38.  

Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 3102 Jūrmalā, Mežsargu ielā 13

39.  

Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upes ielā 15A

40.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38B

41.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jēkaba ielā 6nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

43.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 100 galīgās redakcijas apstiprināšanu

44.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 100 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

45.  

Par grozījumiem 1999.gada 13.oktobra līgumā Nr.586 ar SIA „Jūrmalas ATU”

46.  

Par SIA „Amugames” izsniegtās atļaujas pāratjaunošanu

47.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82daļas nomāšanu

48.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 11 nomāšanu no Ģ.K.

49.  

Par zemesgabalu Jūrmalā, „Majori 8001” un „Majori 8002” nodošanu privatizācijai

50.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pārslas ielā 25A

51.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skolas ielā 56

52.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Aveņu ielā 20

53.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.janvāra lēmuma Nr.49 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu kapitālsabiedrībās pārvaldīšanas tiesību nodošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

54.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

55.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

56.  

Par vienošanos ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” par eksperimentālā maršruta Nr.7500 Jūrmala (Konkordijas iela)—Starptautiskā lidosta „Rīga” grozījumiem

57.  

Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar VSIA „NRC „Vaivari”” par telpu Jūrmalā nomu

58.  

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai galīgās redakcijas apstiprināšanu

59.  

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielaigrafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

 

1.          Par tirdzniecības ēkas Jūrmalā, Meža prospektā 36 un Vienības prospektā 11a būvniecības ieceri

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka atbalsta šo būvniecības ieceri un izsaka priekšlikumu izstrādājot tehnisko projektu, satiksmi paredzēt no Meža prospekta.

I.Aizstrauta izsakās, ka neatbalstīs šo lēmuma projektu, jo šobrīd nav no domes rīcības, lai saglabātu tirgus funkciju pilsētā.

D.Urbanovičs atbalsta šo lēmuma projektu, jo uzskata, ka jāsakārto šī tirdzniecības vieta paredzot arī tirdzniecības vietas inviduālajiem tirgotājiem.

I.Ančāns izsakās, ka neatbalstīs šo lēmuma projektu, jo uzskata, ka tajā jāparedz vairāk nekā 23 individuālās tirdzniecības vietas.

J.Griķis izsakās, ka atbalsta šo lēmuma projektu, taču aicina projekta attīstītājus turēt vārdu un izstrādājot tehnisko projektu saglabāt individuālās tirdzniecības vietas.

M.Mežapuķe izsakās, ka nevar atbalstīt šo projektu, jo uzskata, ka tirgum būtu jāparedz 50% no kopējās platības.

R.Munkevics - tā kā šobrīd nav ieradušies projekta attīstītāji un šis projekts vēl ir diskutējams, ierosina jautājumu noņemt no dienas kārtības.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu noņemšanu no dienas kārtības („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma noņemt no dienas kārtības.

 

2.          Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļa programmas īstenošanu Jūrmalā, Līču ielā 2 un saistību apjoma palielināšanu

Ziņo:

O.Krēsliņš

A.Lindermane

Izsakās:

I.Ančāns aicina deputātus balsot par šo lēmuma projektu.

Ģ.Trencis ierosina Mājokļu programmas īstenošanas projektu novirzīt Jūrmalas pilsētas domei un iepirkumu komisijai. Veicot iepirkumu pašvaldībai pašai par saviem līdzekļiem būvēt dzīvokļus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 7(I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs)), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 116.punktu izdarāma pārbalsošana.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 7(I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs)), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

 

Pārtraukums 11.55-12.35

 

3.          Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabala ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” pamatkapitālā

Ziņo:

A.Legante

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu vispirms sagatavot un izskatīt lēmuma projektu par SIA „Jūrmalas slimnīca” privatizācijas noraidīšanu.

I.Ančāns atbalsta D.Urbanoviča priekšlikumu.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par jautājumu noņemšanu no izskatīšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu noņemšanu no izskatīšanas („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Kuzins un I.Dreija izgājuši), nolēma jautājumu noņemt no izskatīšanas.

 

 Ienāk J.Kuzins un I.Dreija.

 

4.          Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.30 „Jūrmalas pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība” atcelšanu (saistošie noteikumi Nr.74)

Ziņo:

E.Paičs

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu reizē ar šo saistošo noteikumu atcelšanu  uzdot izpilddirektoram  mēneša laikā sagatavot jaunus saistošos noteikumus.

R.Munkevics lūdz konkretizēt priekšlikumus par nomas maksas apmēra noteikšanu.

 Iziet I.Aizstrauta

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu noņemšanu no dienas kārtības („par” – 8 (M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 5 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, A.Tampe, J.Kuzins) I.Aizstrauta izgājusi), noraidīja noņemšanu no dienas kārtības.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems,), „pret” – nav, „atturas” – 2 (D.Urbanovičs, Ģ.Trencis) I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.30 „Jūrmalas pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība” atcelšanu.

Ienāk I.Aizstrauta

5.          Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr. 730)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

 

6.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bišu ielā 7 (lēmums Nr.731)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 6 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bišu ielā 7.

 

7.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu

prospektā 1(lēmums Nr.732)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu noņemšanu no dienas kārtības („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 1.

 

8.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gaidas ielā 6 (lēmums Nr.733)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu noņemšanu no dienas kārtības („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gaidas ielā 6.

 

9.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 29/31 (lēmums Nr.734)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 29/31.

 

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 (lēmums Nr.735)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 ( I.Ančāns,), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113.

 

 

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 (lēmums Nr.736)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157.

 

12. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 60 (lēmums Nr.737)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 60.

 

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Olgas ielā 38 (lēmums Nr.738)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Olgas ielā 38.

 

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20 (lēmums Nr.739)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20.

 

 

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rītupes ielā 9 (lēmums Nr.740)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rītupes ielā 9.

 

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 (lēmums Nr.741)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 2.punktā noteikt, ka būves (kadastra apzīmējums 1300 011 2101 001) nojaukšanas darbus drīkst uzsākt tikai pēc 2011./2012.mācību gada beigām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar D.Urbanoviča izteikto priekšlikumu („par” –13(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52, nosakot, ka būves (kadastra apzīmējums 1300 011 2101 001) nojaukšanas darbus drīkst uzsākt tikai pēc 2011./2012.mācību gada beigām.

 

Iziet I.Dreija un J.Kuzins

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 22A

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par”- 4 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns), I.Dreija un J.Kuzins izgājuši), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24A

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par”- 4 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns) I.Dreija un J.Kuzins izgājuši), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24B

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par”- 4 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns) I.Dreija un J.Kuzins izgājuši), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 26

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par”- 4 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns) I.Dreija un J.Kuzins izgājuši), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

21. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 44A (lēmums Nr.742)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –12(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Dreija un J.Kuzins izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 44A.

 

Ienāk J.Kuzins

22. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zušu ielā 2A (lēmums Nr.743)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –13(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zušu ielā 2A.

 

23. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9 (lēmums Nr.744)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (I.Aizstrauta, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, J.Kuzins, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” 2( M.Mežapuķe, Ģ.Trencis), Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9.

 

24. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 31 (lēmums Nr.745)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –10 (I.Aizstrauta, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 3(M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe), Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 31.

 

25. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Bolderājas ielā 18 (lēmums Nr.746)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (I.Aizstrauta, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 4(M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, I.Ančāns), Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Bolderājas ielā 18.

 

26. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 7 (lēmums Nr.747)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –8 (I.Aizstrauta, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 5(M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, I.Ančāns, Ģ.Trencis), Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 7.

 

27. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15(lēmums Nr.748)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –8 (I.Aizstrauta, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 5(M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, I.Ančāns, Ģ.Trencis), Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15.

 

28. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 17 (lēmums Nr.749)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –8 (I.Aizstrauta, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 5(M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, I.Ančāns, Ģ.Trencis), Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 17.

 

29. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 1 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.750)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –12(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Kuzins), „pret” – 1(M.Mežapuķe), „atturas” – nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 1 un adreses piešķiršanu.

 

30. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 41 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.751)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins), „pret” – 1(M.Mežapuķe), „atturas” –1 (I.Ančāns), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 41 un adreses piešķiršanu.

 

31. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Jūras ielā 30 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.752)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins), „pret” – 1(M.Mežapuķe), „atturas” –1 (I.Ančāns), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Jūras ielā 30 un adreses piešķiršanu.

 

32.  Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 2.janvāra lēmumā Nr.2 „Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Talsu šosejā 25, Talsu šosejā 27, Mazā Nometņu ielā 2 un Mazā Nometņu ielā 4” (lēmums Nr.753)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” –2 (M.Mežapuķe, Z.Starks), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 2.janvāra lēmumā Nr.2 „Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Talsu šosejā 25, Talsu šosejā 27, Mazā Nometņu ielā 2 un Mazā Nometņu ielā 4”.

 

 Ienāk I.Dreija

33. Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Ražas ielā 21A (lēmums Nr.754)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –14(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Ražas ielā 21A.

 

34. Par pilnvarojumu Zemes ierīcības projektu uzsākšanā un nosacījumu sniegšanā (lēmums Nr.755)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –14(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu Zemes ierīcības projektu uzsākšanā un nosacījumu sniegšanā.

 

35. Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2 (lēmums Nr.756)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –13(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems,  I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 1(D.Urbanovičs), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2.

 

36. Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 07 6405 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1 (lēmums Nr.757)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –12(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 2(I.Dreija, I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 07 6405 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1.

 

37. Par iespēju turpināt transformatoru apakšstacijas (būves kadastra Nr.1300 003 2009 007) rekonstrukciju par dzīvojamo māju Jūrmalā, Ērgļu ielā 8 (lēmums Nr.758)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka sagatavotajā lēmuma projekta nosaukumā un lemjošās daļas 1.punktā jāsvītro vārdi „par dzīvojamo māju”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumiem („par” –10 ( Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, J.Kuzins, I.Aizstrauta, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt transformatoru apakšstacijas (būves kadastra Nr.1300 003 2009 007) rekonstrukciju Jūrmalā, Ērgļu ielā 8.

 

38. Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 3102 Jūrmalā, Mežsargu ielā 13 (lēmums Nr.759)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” –11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, J.Kuzins, I.Aizstrauta, I.Dreija ), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 3102 Jūrmalā, Mežsargu ielā 13.

 

39. Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upes ielā 15A (lēmums Nr.760)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina lēmuma projekta 1.punktu papildināt ar vārdiem „un nojaukt patvaļīgi uzbūvēto būves daļu, kas atrodas uz zemesgabala Upes ielā 13, Jūrmalā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” –14(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upes ielā 15A, papildinot lēmuma 1.punktu.

 

Pārtraukums no 14.20-14.40

 

40. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38B

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu neuzsākt detālplānojumu, lauzt nomas līgumu, atgūt pašvaldībai piederošo zemesgabalu un izmantot to iepriekš paredzētajiem mērķiem.

Ģ.Trencis neatbalsta detālplānojuma uzsākšanu, jo uzskata, ka zemesgabala nomniekam ir nomas maksas parāds par 3.ceturksni.

G.Truksnis izsakās, ka vairs nedrīkst vilcināt šī jautājuma izskatīšanu un jāpieņem kāds no diviem variantiem –vai jāatbalsta detālplānojuma uzsākšanu vai arī jāsagatavo lēmuma projekts par nomas līguma laušanu un jārēķinās ar no, tā izrietošajiem zaudējumiem.

I.Aizstrauta uzskata, ka nepieciešams sagatavot alternatīvu lēmuma projekta variantu par nomas līguma laušanu.

I.Ančāns izsakās, ka neatbalstīs šo lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –6 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – 5 (D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns), atturas” – 3 (J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

41. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jēkaba ielā 6 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.761)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jēkaba ielā 6 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

42. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.762)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (R.Munkevics, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” –3 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

43. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 100 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.763)

44. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 100 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.75)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” –12 (R.Munkevics, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, Ģ.Trencis, ), „pret” – nav, „atturas” –2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 100 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 100 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

 

45. Par grozījumiem 1999.gada 13.oktobra līgumā Nr.586 ar SIA „Jūrmalas ATU” (lēmums Nr.764)

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka lēmuma projekta 1.punktā vārda „nomu” vietā jāraksta „apsaimniekošanu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumiem(„par” –11 (V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 1999.gada 13.oktobra līgumā Nr.586 ar SIA „Jūrmalas ATU” ar labojumiem.

 

46. Par SIA „Amugames” izsniegtās atļaujas pāratjaunošanu (lēmums Nr.765)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par SIA „Amugames” izsniegtās atļaujas pāratjaunošanu.

 

47. Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82 daļas nomāšanu (lēmums Nr.766)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82 daļas nomāšanu.

 

48. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 11 nomāšanu no Ģ.K. (lēmums Nr.767)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 11 nomāšanu no Ģ.K.

 

49. Par zemesgabalu Jūrmalā, „Majori 8001” un „Majori 8002” nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.768)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu Jūrmalā, „Majori 8001” un „Majori 8002” nodošanu privatizācijai.

50. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pārslas ielā 25A (lēmums Nr.769)

51. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skolas ielā 56 (lēmums Nr.770)

52. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Aveņu ielā 20 (lēmums Nr.771)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” –14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pārslas ielā 25A.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skolas ielā 56.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Aveņu ielā 20.

 

53. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.janvāra lēmuma Nr.49 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu kapitālsabiedrībās pārvaldīšanas tiesību nodošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ziņo:

G.Truksnis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –7 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 7 (I.Aizstrauta Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs)), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 116.punktu izdarāma pārbalsošana.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –7 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 7 (I.Aizstrauta Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs)), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

54. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Ziņo:

E.Paičs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” –7 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 7 (I.Aizstrauta Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs)), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 116.punktu izdarāma pārbalsošana.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” –7 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 7 (I.Aizstrauta Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs)), saistošo noteikumu projekts tika noraidīts.

 

55. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” 9 (lēmums Nr.76)

Ziņo:

A.Lindermane ziņo, ir iesniegts viens papildus pielikums sagatavotajam saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

I.Aizstrauta pieprasa balsot par dažām pozīcijām atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildus iesniegto pielikumu(„par” –11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, J.Kuzins, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), M.Mežapuķe un Ģ.Trencis nebalso)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”, ar papildus iesniegto pielikumu.

 

56. Par vienošanos ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” par eksperimentālā maršruta Nr.7500 Jūrmala (Konkordijas iela)—Starptautiskā lidosta „Rīga” grozījumiem (lēmums Nr.772)

Ziņo:

A.Rudzītis

Iziet I.Dreija

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Ančāns, J.Kuzins, Ģ.Trencis,), „pret” – 2 (D.Urbanovičs, I.Aizstrauta) „atturas” – 2 (Ž.Kupčika, J.Kuzins), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par vienošanos ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” par eksperimentālā maršruta Nr.7500 Jūrmala (Konkordijas iela)—Starptautiskā lidosta „Rīga” grozījumiem.

 

D.Urbanovičs izsakās, ka balsojis pret šo lēmuma projektu, jo uzskata, ka līguma turpināšana ir pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana.

 

Ienāk I.Dreija

 

57. Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar VSIA „NRC „Vaivari”” par telpu Jūrmalā nomu (lēmums Nr.773)

Ziņo:

S.Siliņa

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 1.punktā noteikt, ka līgumu noslēdz no 2008.gada 1.septembra līdz 2009.gada 31.maijam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” –13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar VSIA „NRC „Vaivari”” par telpu Jūrmalā nomu, ar papildinājumiem.

 

Iziet I.Aizstrauta un A.Tampe

58. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.774)

59. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošo noteikumu Nr.77)

Ziņo:

D.Urbanovičš ziņo, ka ņemot vērā š.g. 17.jūlijā domes sēdē pieņemtos, bet neparakstītos lēmumu un saistošos noteikumus un š.g. 21.jūlijā domes ārkārtas sēdē tos pašus kļūdaini noraidītos lēmumu un saistošos noteikumus, kā arī š.g. 5.augusta RAPLM vēstulē sniegto skaidrojumu,  ir priekšlikums vēlreiz izskatīt lēmuma un saistošo noteikumu projektus š.g.17.jūlija iesniegtajā redakcijā, papildinot saistošo noteikumu projekta 3.punktu un izsakot to šādā redakcijā: „Noteikt, ka detālplānojuma grozījumi zemesgabala Jūrmalā, Kaugurciems 1103 daļai stājas spēkā pēc galīgā tiesas nolēmuma, saskaņošanas ar zemesgabala īpašnieku un publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis””.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” –8 (R.Munkevics, Z.Starks, J.Griķis, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, I.Ančāns ), „pret” – nav, „atturas” –4 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija, J.Kuzins), A.Tampe un I.Aizstrauta izgājuši), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu ar papildinājumu.

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.25

Nākošā sēde 2008.gada 4.septembrī plkst.10.00

 

 

Domes priekšsēdētājas

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2008.gada 28.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF