Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 21.augusta 74.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 24. aprīlīNr.30

Protokols Nr.19, 8.punkts

Jūrmalas pašvaldībai piederoša un piekrītoša neapbūvēta
zemesgabala nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 (spēkā no 2007.gada 9.novembra)

 1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Nosaka pašvaldībai piederoša un piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtību.

 2. Nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība

  2.1. Nomas maksa par neapbūvēta zemesgabala nomu tiek noteikta 1,5% gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Izņemot neapbūvētu zemesgabalu ar lietošanas mērķi - dabas pamatne, kam tiek noteikta nomas maksa 30% (trīsdesmit procenti) gadā no Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta noteiktās vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  2.2. Nomnieks sedz izdevumus Ls 29,60 apmērā, kas radušies, nosakot zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, maksājumu veicot Jūrmalas pilsētas domes kontā LV84PARX0002484572001 AS „Parex banka”, kods PARXLV22, vienu reizi vienlaikus ar pirmo kārtējo rēķinu par zemes nomu.

  2.3. Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Nomas līgumā noteiktā nomas maksa jāsamaksā ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša 15.datumam, to ieskaitot Iznomātāja norēķinu kontā.

  2.4. Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem Iznomātājs aprēķina kavējuma naudu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

  2.5. Ja Nomniekam ir zemes nomas maksājumu parāds, tad Nomnieka kārtējo maksājumu saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1843.pantu vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu.

  2.6. Noteikto nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai:

  2.6.1. ja nomnieks ir veicis nelikumīgu būvniecību uz viņa nomā esošās zemes. (informāciju sniedz Jūrmalas pilsētas domes būvvalde);

  2.6.2. ja nomas līgumā ir paredzētas tiesības nomniekam uz iznomātās zemes celt ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus, bet uzceltās ēkas (būves) sešu mēnešu laikā pēc to nodošanas ekspluatācijā nav ierakstītas Zemesgrāmatā.

  2.7. Nomas maksa pārskatāma ar 2009.gada 30.decembri.

  2.8. Ja neapbūvēta zemesgabala nomas līgums noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un nomas līgumā ir pielīgtas zemesgabala iznomātāja tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību, zemes iznomātājam šie līgumi ir jāgroza līdz 2008.gada 9.augustam.

 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF