Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijāNr.52

Protokols Nr.24, 90.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 79.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.janvāra
noteikumu Nr.34 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma noteikumi” 64.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.marta lēmumu Nr.158
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Medņu ielā 74”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF