Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 17.jūlijāNr.65

Protokols Nr.25, 32.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A
projekta grafiskās daļas, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.septembra lēmumu Nr.884
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Babītes ielā 5A”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF