Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 21.augustāNr.77

Protokols Nr.29, 59.punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem
Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un
Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 71. un 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmumu Nr.507
“Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103
un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma „Jūrmalā, zemesgabalam Kaugurciems 1103 un tam pieguļošajai teritorijai” daļai izstrādāto grozījumu projektu „Zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai”, projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Saistošie noteikumi daļā par zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai posmā no Talsu šosejas līdz zemesgabalam Raga ielā 1, stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumi zemesgabala Jūrmalā, Kaugurciems 1103 daļai stājas spēkā pēc galīgā tiesas nolēmuma, saskaņošanas ar zemesgabala īpašnieku un publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  4. Noteikt, ka ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu detālplānojuma grozījumu teritorijā spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 6.novembra saistošie noteikumi Nr.11 „Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabalam Kaugurciems 1103 un tam pieguļošajai teritorijai apstiprināšanu”.

  5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF