Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2008.gada 11.decembrīNr.5

Protokols Nr.40, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu un
aģentūru grāmatvedības normatīvo dokumentu apstiprināšanas kārtību

Instrukcija izstrādāta pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 14.pantu

 1. Ar 2008.gada 31.decembri atzīt par spēku zaudējušas sekojošas Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembrī apstiprinātās Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru grāmatvedības uzskaites kārtošanas instrukcijas:

  1.1. Instrukciju Nr.3 „Par grāmatvedības uzskaites organizēšanu un kārtošanu”;

  1.2. Instrukciju Nr.4 „Par finanšu un grāmatvedības iekšējo kontroli”;

  1.3. Instrukciju Nr.5 „Par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību”;

  1.4. Instrukciju Nr.6 „Par inventarizācijas kārtību”;

  1.5. Instrukciju Nr.7 „Par kapitālo un kārtējo remontu klasifikāciju un uzskaites kārtību”;

  1.6. Instrukciju Nr.8 „Par krājumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”;

  1.7. Instrukciju Nr.9 „Par komandējuma izdevumu un avansu norēķinu kārtību”;

  1.8. Instrukciju Nr.10 „Par autotransporta izmantošanas, degvielas uzskaites un norakstīšanas kārtību”;

  1.9. Instrukciju Nr.11 „Par ieņēmumu un izdevumu uzskaites kārtību”;

  1.10. Instrukciju Nr.12 „Par debitoru uzskaites un norakstīšanas kārtību”

  1.11. Instrukciju Nr.13 „Par kreditoru uzskaites un norakstīšanas kārtību”;

  1.12. Instrukciju Nr.14 „Par naudas līdzekļu uzskaites kārtību”;

  1.13. Instrukciju Nr.15 „Par darba samaksas un materiālās stimulēšanas kārtību”;

  1.14. Instrukciju Nr.16 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”;

  1.15. Instrukciju Nr.17 „Par ziedojumu (dāvinājumu) atspoguļošanu finansu reģistros”;

  1.16. Instrukciju Nr.18 „Par pašvaldības budžeta iestāžu un aģentūru gada pārskatu sastādīšanu”;

  1.17. Instrukciju Nr.19 „Par pašvaldības budžeta iestāžu un aģentūru kontu plānu”.

 2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju apstiprināt, pēc izskatīšanas Jūrmalas pilsētas bilanču komisijā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtošanas principus atbilstoši grāmatvedības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem līdz 2008.gada 31.decembrim. Gadījumos kad stājas spēkā grozījumi Latvijas Republikas normatīvajos aktos, apstiprināt izmaiņas Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzskaites kārtošanas principos.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Lejupielāde: DOC un PDF