Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 654.lēmumu

2008.gada 13.novembrīNr.951

protokols Nr.38, 3. punkts

Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikuma Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” 1.punkta 1.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikuma Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” 2.punktu ,Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju 12 cilvēku sastāvā:

  1.1. Igors Dreija - Jūrmalas domes pilsētas deputāts;

  1.2. Jānis Kuzins - Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja vadītājs;

  1.3. Zigurds Starks - Jūrmalas pilsētas domes deputāts;

  1.4. Ilmārs Ančāns - Jūrmalas pilsētas domes deputāts;

  1.5. Vladimirs Maksimovs - Jūrmalas pilsētas domes deputāts;

  1.6. Gatis Truksnis - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors

  1.7. Andra Tukāne - Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes vadītāja;

  1.8. Gunta Smalkā - Jūrmalas pilsētas domes būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja;

  1.9. Anna Deičmane - Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas vadītāja;

  1.10. Andris Millers - komisijas loceklis;

  1.11. Ivars Proboks - komisijas loceklis;

  1.12. Kaspars Vītols – komisijas loceklis.

 2. Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai līdz 2008.gada 30.novembrim ievēlēt komisijas priekšsēdētāju.

 3. Uzskatīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumu Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis